Yıl 1999, Cilt: 33 Sayı : 1234 Sayfalar 71 - 81 2013-08-06
FARKLI CAM İYONOMER SİMANLARININ FLUORİD SERBESTLEME VE PH ÖZELLİKLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ-THE INVESTIGATION OF VARIOUS GLASS IONOMER CEMENTS RELATED TO FLUORIDE RELEASE AND PH PROPERTIES
Yasemin BENDERLİ,Paul HATTON
18 261

Öz Özet:Bu çalışmanın amacı, üç farklı cam iyonomer simanının fluorid serbestleme ve pH özellikleri yönünden incelenmesi ve bu materyallere ait pH zonlarının zamana bağlı olarak (30, 60 ve 120 dakika) değişimlerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmada Ketac Cem, Aqua Cem ve Chem Fil cam iyonomer simanları kullanıldı. Materyallerin asit zonlarının zamana göre ölçülmesi ve başlangıç pH değerlerinin belirlenmesi için asit diffözyonu metodu uygulandı (n = 4). Sonuçlar, Kruskal - Wallis metodu ile istatistiksel yönden değerlendirildi. Fluorid serbestleme yönünden en yüksek değer, Ketac Cem materyalinden elde edildi ve bu simam Aqua Cem ve Chem Fil materyalleri izledi. Materyaller arasındaki farklar anlamlı bulundu (p - 0.007). Başlangıç pH değerleri açısından ise en fazla asit karakter taşıyan materyal, Ketac Cem olarak belirlendi ve bu materyali aralarında anlamlı farklar oluşturarak Aqua Cem ve Chem Fil materyalleri izledi (p = 0.007). Zamana bağlı olarak pH zonlarının incelenmesi sonucunda, her üç zaman dilimi içinde de en geniş asit zonu Ketac Cem materyali ile elde edildi. En küçük asit zonu ise her üç süre için Chem Fil simanı çevresinde belirlendi. Aralarındaki farklar istatistiksel yönden anlamlı bulundu (p = 0.006).Anahtar sözcükler: Fluorid serbestleme, pH zonu, cam iyonomer simanıAbstract:The purpose of this study was to investigate the fluoride release and pH properties of three different glass ionomer cements and compare the pH zones of the materials due to time periods. For this aim, Ketac - Cem, Aqua - Cemand Chem - Fil glass ionomer cements were used. Acid diffusion assay methodology was applied to measure the acid zones and initial pH values of the materials. Fluoride diffusion methodology was used to determine the amount of fluoride releases of the materials (n = 4). Findings were evaluated by using Kruskal - Wallis statistical method. The highest fluoride release was obtained from Ketac - Cem material. Aqua - Cem and Chem - FH materials followed Ketac - Cem cement. Differences between the materials were found significant      (p = 0.007). The lowest initial pH was also obtained from Ketac -Cem material and it was followed by Aqua - Cem and Chem - Fil. Significant differences were found between the materials (p = 0.007). The biggest acid zone was obtained from Ketac-Cem and the smallest zone from Chem-Fil for three time periods and the differences were found statistical significant (p =0.006).Key words: Fluoride release, pH zone, glass ionomer cement

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 6 Ağustos 2013
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Ağustos 2013


Makalenin Yazarları
Yasemin BENDERLİ
Paul HATTON