Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hayat bilgisi dersi öğretim programının etik bilinç geliştirme açısından öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Anadolu Üniversitesi2
Görüntülenme :
452
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, hayat bilgisi dersi öğretim programında etik konusuna ilişkin belirlenen kazanımlar, kişisel nitelikler ve değerler ile yaşam becerilerinin etik bilinç geliştirme yeterliliğine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma, tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2009-2010 öğretim yılında Malatya il merkezindeki ilkokullarında 1-3. sınıflarda görevli 437 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anketle toplanmıştır. İki bölümden oluşan anketin, birinci bölümde, öğretmenlerin kişisel özelliklerini içeren üç soru; ikinci bölümünde etik konusuyla ilgili 23 madde bulunmaktadır. Verilerin analizinde, araştırmanın amaçları doğrultusunda betimsel istatistik tekniklerinden yüzde, frekans ile parametrik olmayan istatistiksel tekniklerden khi-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Maddelerin yorumlanmasında anlamlılık düzeyi .05 olarak benimsenmiştir. Araştırma sonucuna göre, sınıf öğretmenlerinin çoğunluğu hayat bilgisi dersi öğretim programında etik konusunda belirlenen kazanım, kişisel nitelikler ve değerler ile yaşam becerilerinin etik bilinç geliştirme bakımından yeterli olduğunu düşünmektedir.

Özet İngilizce :

Evaluation of the Life Studies Curriculum Based on Teachers' Opinions in Terms of Development of Ethical Awareness: The aim of this study was to determine the views of classroom teachers about the adequacy of the objectives, personal qualities and values, and life skills covered in life studies curriculum in terms of development of ethical awareness. The study was designed as a descriptive survey. The study sample consisted of 437 classroom teachers teaching grades 1, 2, and 3 in 2009-2010 school year in central Malatya, Turkey. The data were collected by means of a questionnaire developed by the researchers. In the first part of the questionnaire, there were three questions about the personal characteristics of classroom teachers and there were 23 items about ethics in the second part. In accordance with the objectives of the study, the data were analyzed using descriptive statistics techniques, frequency and percentage, and a non-parametric statistical technique, chi-square independence test. The significance level determined in interpretation of the data was .05. The results showed that the majority of the classroom teachers thought the objectives, personal qualities and values, and life skills covered in life studies curriculum were adequate in terms of development of ethical awareness.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :