YEŞİL UYGULAMALARIN BENİMSEME DÜZEYİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, yeşil uygulamaların benimsenme düzeyini ve yeşil uygulamaları benimsemenin çalışanların iş performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın evrenini T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce karayolu taşımacılığı ile ilgili yetkilendirilmiş kişiler oluşturmaktadır (N= 334.456). Araştırmanın örneklemini ise, basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 39 il kapsama alınacak şekilde seçilen 2.000 çalışan oluşturmaktadır. Katılımcıların yeşil uygulamaları benimseme algısı ile görev performansı ve bağlamsal performansı arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ve zayıf düzeyde pozitif ilişki bulunmuştur. Yeşil uygulamaları benimseme algısını oluşturan teknolojik, örgütsel ve çevresel faktörlere ilişkin değerlerin doğrusal kombinasyonunun çalışanın görev ve bağlamsal performansını anlamlı düzeyde yordadığı, çalışanın görev ve bağlamsal performansını en açıklayıcı yeşil uygulamaları benimseme algısı değişkeninin örgütsel faktörler olduğu, modelde yer alan değişkenlerden çevresel faktörlerin çalışanın görev ve bağlamsal performansı üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

ADOPTION LEVEL OF GREEN PRACTICES AND ITS EFFECT ON EMPLOYEE’ PERFORMANCE

The aim of this research is to determine the adoption level of green practices and its effect on employee’ performance. The research population is people who authorized on road transport by General Directorate of Road Regulation in Ministry of Transport and Infrastructure in Turkey (N= 334,456). The sample of the study is 2,000 employees using simple random sampling method for in the company in 39 province. It was concluded that there was a statistically significant and weak positive relationship between the perception of adoption of green practices and task performance and between the perception of adoption of green practices and contextual performance. It was determined that the linear combination of values related to technological, organizational and environmental factors that constitute the perception of adoption of green practices significantly predicts the task and contextual performance of employees, and organizational factors is the variable of the employee's perception of adoption of green practices which is the most descriptive of the task and contextual performance, and environmental factors among the variables in the model do not have a statistically significant effect on task and contextual performance.

Kaynakça

Berry, M.A. and Rondinelli, D.A. (1998). Proactive Corporate Environmental Management: A New İndustrial Revolution, Academy of Management Executive, 12(2), 38-50.

Davis, F.D., Bagozzi, R.P. and Warshaw, P.R. (1989). User Acceptance Of Computer Technology: A Comparison Of Two Theoretical Models, Managenement Science, 35, 982–1003.

Emmet, S. and Sood, V. (2010). Green Supply Chains: An Action Manifesto, Wiley Publishing, U.K.

Etzion, D. (2007). Research on Organizations and the Natural Environment, 1992–Present: A Review, Journal of Management, 33(4), 637–664.

Frambach, R.T. and Schillewaert, N. (2002). Organizational Innovation Adoption: A Multi-Level Framework of Determinants and Opportunities for Future Research, Journal of Business Research, 55(2), 163-176.

Gonzalez-Benito, J. and Gonzalez-Benito, O. (2006). The Role Of Stakeholder Pressure And Managerial Values İn The İmplementation Of Environmental Logistics Practices. International Journal of Production Research, 44(7), 1353-1373.

Goodman, S.A. and Svyantek, D.J. (1999). Person–Organization Fit and Contextual Performance: Do Shared Values Matter, Journal of Vocational Behavior, 55, 254-275.

Hunt, C.B. and Auster, E.R. (1990). Proactive environ-mental management: avoiding the toxic trap, Sloan Management Review, 31, 7–18.

Jawahar, I.M. and Carr, D. (2007). Conscientiousness and Contextual Performance the Compensatory Effects of Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange, Journal of Managerial Psychology, 22, 330-349.

Jeyaraj, A., Rottman J.W. and Lacity, M.C. (2006). A Review of the Predictors, Linkages, and Biases in IT Innovation Adoption Research, Journal of Information Technology, 21(1), 1-23.

Kimberly, J.R. and M.J. Evanisko (1981). Organizational Innovation: The Influence of Individual, Organizational, and Contextual Factors on Hospital Adoption of Technological and Administrative Innovations, Academy of Management Journal, 24 (4), 689-713.

Lee, S.Y. and Klassen, R.D. (2008). Drivers and Enablers that Foster Environmental Management Capabilities in Small and Medium-Sized Suppliers in Supply Chains, Production and Operations Management, 17, 573-586.

Lin, C.Y. and Ho, Y.H. (2008). An Empırıcal Study On Logıstıcs Servıce Provıders’ Intentıon To Adopt Green Innovatıons, Journal of Technology Management & Innovation, 3(1), 17-26.

Lin, C.Y. and Ho, Y.H. (2011). Determinants of Green Practice Adoption for Logistics Companies in China, Journal of Business Ethics, 98, 67–83.

Lin, C.Y. and Ho, Y.H. (2012). An Empirical Study on Taiwanese Logistics Companies’ Attitudes toward Environmental Management Practices, Advances in Management & Applied Economics, 2(4), 223-241.

Mesjasz-Lech, A. (2011). Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej. Czestochowa: Technical University of Czestochowa, 43-46.

Ramus, C.A. and Montiel, I. (2005). When are Corporate Environmental Policies A Form Of Greenwashing?, Business and Society, 44(4), 377-414.

Rondinelli, D. and Berry, M. (2000). Multimodal Transportation, Logistics, and the Environment: Managing Interactions in a Global Economy, European Management Journal, 18(4), 398-410.

Rothenberg, S. and Zyglidopoulos, S.C. (2007). Determinants of Environmental Innovation Adoption in the Printing Industry: The Importance of Task Environment, Business Strategy and the Environment, 16(1), 39-49.

Sibihi, A. and Eglese, R.W. (2009). Combinatorial Optimization and Green Logistics, Annals of Operations Research, 175(1), 159-175.

Stolka, O.S. (2014). The Development of Green Logistics for Implementation Sustainable Development Strategy in Companies, 1st International Conference Green Cities 2014-Green Logistics for Greener Cities, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 151, 302-309.

Tornatzky, L.G. and Klein, K.J. (1982). Innovation Characteristics and Innovation Adoption-Implementation: A Meta-Analysis of Findings, IEEE Transactions on Engineering Management, 29(1), 28-45.

Weng, M.H. and Lin, C.Y. (2012). Determinants of Green Innovation Adoption for Small and Medium-Size Enterprises (SMES), African Journal of Business Management, 5(22), 9154-9163.

Wu, H. J. and Dunn, S.C. (1995). Environmentally Responsible Logistics Systems, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 25(2), 20-38.

Zhu, Q., and Sarkis, J. (2006). An Inter-Sectoral Comparison of Green Supply Chain Management in China: Drivers and Practices, Journal of Cleaner Production, 14(5), 472-486.

Zhu, Q., Sarkis, J., Cordeiro, J.J. and Lai, K.H. (2008). Firm-Level Correlates of Emergent Green Supply Chain Management Practices in the Chinese Context, Omega: The International Journal of Management Science 36(4), 577-591.

963 633

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

KALKINMA AJANSLARININ KURUMSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İ̇hsan KURAN, Yüksel BAYRAKTAR

MULTİNOMİAL LOGİT MODEL İLE HANEHALKININ OKUL DIŞI EĞİTİM TÜRÜ TERCİHİNE ETKİ EDEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Kübra ÖNDER, Emine ÖNDER

FAST FOOD ÜRÜN TERCİHLERİNDE OYUNCAK ETKİSİ

Sabiha KILIÇ, Kübra Müge ÇAKARÖZ, Leyla BEZGİN EDİŞ

İNDİRİM DÜZEYLERİ VE SOSYAL SINIFLAR AÇISINDAN TÜKETİCİ FİYAT ALGISINDAKİ FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ

Kalender Özcan ATILGAN, Onur KOÇ

TERMAL TURİZMDE SOSYAL MEDYA PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN ALGILANAN HİZMET KALİTESİNE VE MARKA DEĞERİNE ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR’DA BİR ARAŞTIRMA

Ömer Kürşad TÜFEKÇİ, Nezihe TÜFEKCİ, Dilek KOCABAŞ

REÇETE EDİLEN ANTİBİYOTİK VE İLAÇ KULLANIMININ SOSYOEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ İLE İLİŞKİSİ

Abdullah TİRGİL

İHMAL EDİLMİŞ FİRMA ETKİSİ ANOMALİSİNİN BORSA İSTANBUL’DA TEST EDİLMESİ

Ahmet Furkan SAK, Hüseyin DALGAR

LİDERLİK TÜRLERİNİN ÇALIŞAN MOTİVASYONU VE PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA

Ahmet SONGUR, Negihan İNCE

KAMU MALİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA ÇOK DEĞİŞKENLİ GRİ TAHMİN MODELİ İLE VERGİ GELİRLERİ TAHMİNİ

Hilmi ÜNSAL, Abdulkerim ÇALIŞKAN, Deniz KOÇAK, Yasin ERTÜRK

TÜRKİYE’DE HANEHALKLARININ BALIK TÜKETİM HARCAMALARI: LOGIT VE MULTINOMIAL LOGIT YAKLAŞIMLARI

Onur DEMİREL, Selim Adem HATIRLI