KURUM YAPISININ CAM TAVANA ETKİSİ: TÜRKİYE’NİN EGE BÖLGESİ KURUMLARI

Bu çalışmada kurum yapısı (mekaniklik/organiklik) ile işyerinde kadınlara yönelik negatif ayrımcılık olarak ifade edilen cam tavan sendromu arasında ilişki araştırılmıştır. Türkiye’nin Ege Bölgesinde rassal olarak seçilen 81 kurum üzerinde yapılan anket üzerinden elde edilen veriler aşamalı hiyerarşik çoklu regresyon analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda nihai regresyon modeline göre cam tavan sendromunun kurum yapılanmasına bağlı olmadığı görülmüş, bunun yanında kontrol değişkenlerden cinsiyetin cam tavan üzerinde ters yönde bir etkisi bulunmuştur. Cam tavan olgusu üzerine literatüre katkı sağlayan bu araştırmanın farklı bölgelerde ve daha çok kurum üzerinde tekrarlanması daha kapsamlı sonuçların elde edilmesini sağlayabilir.

THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE ON GLASS CEILING: AEGEAN REGION AGENCIES IN TURKEY

This study examined the relationship between organizational structure (mechanistic/organic) and glass ceiling, the concept known as negative discrimination against women in workplace. The data collected from randomly selected 81 organizations in Aegean Region of Turkey was analyzed through hierarchical stepwise multiple regression. The results of the final regression model suggest that glass ceiling is not dependent on organizational structure, while the control variable gender has a negative relationship with the concept. While contributing to the literature on glass ceiling, replication of this study in different regions and on a larger sample may provide more comprehensive results. 

Kaynakça

Anafarta, N., Sarvan, F., ve Yapıcı, N. (2008). Konaklama İşletmelerinde Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algısı: Antalya İlinde Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (15), s. 111-137.

Balcı, A. (2002). Örgütsel Gelişme Kuram ve Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık

Bardakçı, A. (2004). Kitlesel Birleştirme Ve Uygulama Yöntemleri. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (8), s. 1-17.

Bedük, A. (2005). Türkiye’de Çalışan Kadın ve Kadın Girişimciliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (12), 106-117.

Berman, M. (1994). Katı Olan Her Şey buharlaşıyor. (Ü. Altuğ, & B. Peker, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

Beşler, S., ve Oruç, İ. (2010). Türkiye’de Yazılı ve Basında Kadın Yöneticiler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), s. 17-38.

Blau, F. D., and Ferber, M. A. (1986). The Economics of Women, Men and Work. New Jersey: Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Burns, T., and Stalker, G. M. (1961). The Management of Innovation. Chicago: Quardrangle Books.

Carnes, W. J., and Kelley, N. R. (2011). The Efects the Glass Ceiling on Women in the Workforce: Where are They and Where are They Going? Review of Management Innovation & Creativity , 4 (10), s. 70-79.

Çolak, Ö. F. (2003). Yeni Sanayileşen Bölgelerde Kadın İşgücü. İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu Semineri. Muğla: TİSK ve Muğla Üniversitesi İİBF.

Demir, H. ve Okan, T. (2009) Teknoloji, Örgüt Yapısı ve Performans Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1), 57-72.

Eagly, A. H., and Carli, L. L. (2007). Women and the Labyrinth of Leadership. Harvard Business Review , 63-71.

Ghani, K. A., Jayabalan, V. and Sugumar, M. (2002). Impact of Advanced Manufacturing Technology on Organizational Structure. The Jaurnal of Technology Management Research (13), 157-175

Gül, H., ve Oktay, E. (2009). Türkiye ve Dünya’da kadınların Çalışma Hayatında Yaşadıkları Cam Tavan Algı-ları Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12 (18), s. 421-436.

Hausmann, R., Tyson, L. D., Belchouche, Y. and Zahidi, S. (2012). The Global Gender Gap Index. The Global Gender Gap Report.

Hymowitz, C., and Schelhardt, T. D. (1986, Mart 24). The Glass Ceiling: Why Women Can’t Seem to Break The Invisible Barrier That Blocks Them From The Top Jobs. Wall Street Journol .

ILO. (2012). Global Employment Trends for Women. Geneva: Inernational Labour Organization.

Ludwig, R. (2011, Aralık 4). Today Relationships. Mart 24, 2013 tarihinde www.today.com: http://www.today.com/id/42549761/ns/today-relationships/t/bad-female-boss-she-may-have-queen-bee-syndrome/#.UU9hOBwaMvw adresinden alındı

Örücü, E., Kılıç, T., ve Kılıç, R. (2007). Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonlarına Yükselmelerindeki Engel:Balıkesir İli Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (2), s. 117-135.

Powell, G. N., and Butterfield, D. A. (1994, Şubat). Investing the “Glass Ceiling” Phenomenon: An Empirical Study Actual Promotions to Top Management. The Academy of Management Journal, 37 (1), s. 68-86

Ragins, B. R., Townsend, B., and Mattis, M. (1998). Gender Gap in the Executive Suite: CEOs and Female Executives Report on Breaking the Glass Ceiling. Academy of Management Executive, 12 (1), 28-42.

Sekman, M. (2006). Her Şey Seninle Başlar. İstanbul: Alfa Yayınları.

Smith, A. (1999). The Wealth of Nations. England.

Şimşek, M. Ş., ve Çelik, A. (2011). Yönetim ve Organizasyon. Konya: Eğitim Kitabevi.

Teker, E. (1993). İşletme Yönetimi ve Organizasyonu. İzmir: Neşa Yayıncılık Ltd. Şti.

The Federal Glass Ceiling Commission. (1996). Good for Business: Making Use of the Nation’s Human Capital. Washington.

Tortop, N., İşbir, E. G., ve Aykaç, B. (1999). Yönetim Bilimi. Ankara: Yargı Yayınevi.

Türkiye İstatistik Enstitüsü. (2011). İstatistiklerle Kadın. Ocak 29, 2013 tarihinde Türkiye İstatistik Enstitüsü Web Sitesi: http://www.tuik.gov.tr adresinden alındı.

UNDAW. (2009). World Survey on the Role of Women in Development: Women’s Control Over Economic Resources and Access to Financial Including Microfinance. New York.

Uzunçarşılı, Ü., ve Soydaş, A. U. (2007). Farklılıkların Yönetimi ve Ayrımcılığı: İş Dünyasında Kadın Olmak. B. ed: Dereli içinde, İşgücündeki Farklılıkların Yönetimi (s. 59-106). İstanbul: İstanbul Beta Yayınları.

Ülgen, H., ve Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Literatür yayıncılık

Yamagata, H., Yeh, K. S., and Stewman, S. (1997). Sex Segregation and Glass Ceiling: a Comparative Statics Model of Wamen’s Career Opportunities in the Federal Goverment over a Quarter