BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ESKİ VE YENİ TEŞVİK DÜZENLEMELERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmanın konusunu, Yeni Bireysel Emeklilik Sisteminin(BES) değerlendirilmesi ve BES teşvik sisteminde yapı-lan değişikliklerinincelenmesi oluşturmaktadır. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır: Birincibölümde, genel hatları ile Türkiye’de BES’e neden ihtiyaç duyulduğu, BES’tenbeklenen faydalar ve sistemin genel işleyişi hakkında bilgiler verilmiştir. İkincibölümde, eski BES’teki teşvik sistemine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, teşviksisteminde getirilen değişiklikler ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, vergitevkifatına esas alternatif durumlar üzerinden eski ve yeni sistem örneklerlehesaplanarak karşılaştırılmıştır. Yine bu bölümde eski ve yeni sistem,katılımcı sayıları ve katkı payı tutarları üzerinden karşılaştırılmıştır.Beşinci ve son bölümde yeni teşvik sisteminin faydalı olup olmayacağıdeğerlendirilerek öneriler getirilmiştir. Çalışma bulgularına göre, yeni teşviksistemi tüketim yerine yatırımı teşvik etmektedir. Çalışmada yeni teşviksistemindeki asıl önemli hususun doğrudan devlet katkısı olmadığı, vergitevkifat matrahının değiştirilmesi olduğu değerlendirilmektedir. Birikim yerinesadece getirinin vergilendirilmesi eski ve yeni sistem arasında farklılık yaratmaktadır.Katılımcılar yeni teşvik sistemini olumlu karşılamaktadırlar. 

AN ASSESSMENT ON PRIVATE PENSION SYSTEM’S IN TERMS OF CHANGING IN PPS’S INCENTIVE MECHANISM

This study is based on the new Private Pension System’sassessment (PPS) and changing in PPS’s incentive mechanism. The study consistsof five parts: In the first part, general information is provided about whyTurkey needs to employ PPS and what are the expected benefits from PPS. In thesecond part, old PPS system is mentioned. In the third part, amendment in theincentive system is discussed. In the fourth part, old and new system iscompared via some examples on the alternative instances subject to tax cut.Finally, some suggestions are presented by assessing whether new incentive systemis beneficial. According to the findings, new incentive mechanism fostersinvestment rather than consumption. Primary effect in the new incentivemechanism is not the direct state contribution but changing in tax base of thetax cut. Participants respond positively to this new incentive system.

Kaynakça

Emeklilik Gözetim Merkezi, Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2004, http://www.egm.org.tr/bes2004gr1.asp, Erişim Tarihi: 18/01/2013.

Emeklilik Gözetim Merkezi, Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2004, http://www.egm.org.tr/bes2011gr.asp, Erişim Tarihi: 18/01/2013.

Emeklilik Gözetim Merkezi, Bireysel Emeklilik Sisteminin Tarihçesi, http://www.egm.org.tr/?sid=70, Erişim Tarihi:18/01/2013.

Emeklilik Gözetim Merkezi, Haftalık BES Göstergeleri, http://www.egm.org.tr/weblink/BESgostergeler.htm, Erişim Tarihi:20/01/2013

Ekonomi Bakanlığı, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2011 Yılı Raporu, www.ekonomi.gov.tr/upload/ED-2B2E29-9A73.../UDY_2011_tr.pdf, Erişim Tarihi:20/01/2013.

Hürriyet Ekonomi, Bireysel Emeklilik Değişiyor, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/20361791.asp, Erişim Tarihi: 20/01/2013.

Işık, A., Ay, H., Meriç, M. ve Baran, T., Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sisteminde Vergisel Avantajlar ve Uygulamaları, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011, C16, s.25-45.

İş ve Sosyal Güvenlik, Emeklilik Kademeli Geçiş Süreleri, http://www.isvesosyalguvenlik.com/pratikbilgiler/pb005.htm, Erişim Tarihi:19/01/2013.

Özcan, C., Emekli maaşı nasıl yüksek olur?, http://t24.com.tr/yazi/emekli-maasi-nasil-yuksek-olur/5478, Eri-şim Tarihi: 19/01/2013

Uyar, H.İ., (2012)., Bireysel Emeklilik Sistemi ile Ekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İSMMO Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan 2012, s.71-93.