TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ERDEMLİ MAL VE HİZMETLERE BAKIŞ AÇISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz Erdemli (merit) mal ve hizmetler paternalist bir anlayışla devlet tarafından tüketimi zorunlu kılınan mal ve hizmetlerdir. Erdemli mal ve hizmetlere devlet müdahale etmediği takdirde tercih çarpıklığı ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bu mal ve hizmetler yarattıkları sosyal fayda nedeniyle çoğu zaman özel sektör tarafından üretilememektedir. Bu bakımdan bu mal ve hizmetlerin gönüllü üretimi kaynak dağılımında etkinlik açısından önemlidir. Başta eğitim fakülteleri olmak üzere maliye bölümleri de dâhil pek çok bölümde okutulan “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi” bu noktada erdemli mal ve hizmetler ile bu hizmetlerin sunumu konusunda farkındalık oluşturmaktadır. Bu çalışmada, dersin erdemli mal ve hizmetlerin gönüllü sunumuna verdiği katkı düzeyi anket yöntemiyle ölçülmeye çalışılmış ve toplanan veriler istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, bu dersin erdemli mal ve hizmetlerin gönüllü sunumuna ciddi katkı verebileceği tespit edilmiştir.

Kaynakça

ALLEN, R. F. (1997). Introduction: School-Based Community Service Learning: Developing Civic Commitment through Action, The Social Studies, 88(5): 196.

BATIREL, Ö. F. (2007). Kamu Maliyesi ve Yönetimi, İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, No:24.

ARCAGÖK S., Şahin, Ç. (2013). Öğretim Elemanları ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Topluma Hizmet Uygulamaları” Dersine İlişkin Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2): 21-54.

AYKIRI, K. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Projelerine İlişkin Deneyimlerinin Belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1: 42-55.

COHEN, J. Kinsey, D. F. (1994). “Doing Good” and Scholarship: A Service-Learning Study, Journalism Educator, 48(4): 4-14.

ÇEVİK KILIÇ, D.B. (2014). Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Müzik Öğretmeni Adaylarının Düşünceleri, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4): 195-199.

ER NAS, S., Şenel Çoruhlu, T., İpek Akbulut, H. (2015). Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinden Yansımalar: Özel Durum Çalışması, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26: 27-43.

GOTLIEB, K., Robınson, G. (2002). A Practical Guide for Integrating Civic Responsibility into the Curriculum, Wahington D. C., Community College Press.

JONES, P. (2006). Taking Self-Interest Into Account A Public Choice Analysis of International Cooperation, The New Public Finance İçinde, Derleyen: Inge Kaul, Pedro Conceiçao (edited), New York, Oxford University Press, 304-323.

KALAYCI, Ş. (Ed.) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2.Baskı.

KIMTER, N. (2017). Dkab Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları İle Mental İyi Oluş Durumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma, Kesit Akademi Dergisi, 3(12): 310-359.

KIRMANOĞLU, H. (2007). Kamu Ekonomisi Analizi, İstanbul, Beta.

KÜÇÜKOĞLU, A., Ozan, C., Taşgın, A. (2016). Topluma Hizmet Uygulamamaları Dersinin Yansıtıcı Günlükler Yoluyla İncelenmesi, İlköğretim Online, 15(3): 787-803.

LOTT, C. E. (1997). Learning Through Service: A Faculty Perspective, Liberal Education, 83(1): 40-45.

MUSGRAVE, R. (1959). The Theory of Public Finance A Study In Public Economy, New York, McGraw Hill Book Company.

ORHUNBİLGE, N. (2010). Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, 1. Baskı.

RAMA, D. V. Ravenscroft, S. P., Wolcott, S. K. and Zlotkowskı, E. (2000). Service‐Learning Outcomes: Guidelines for Educators and Researchers. Issues in Accounting Education, 15 (4): 657-692.

ROSEN, H. S. (1999). Public Finance, London, Mc Graw Hill, Fifth Edition.

ROTH, G. (1987). The Private Provision of Public Services, New York, Oxford University Press.

SALVAT, C. (2014). Behavirol Paternalism, Revue de Philosophie Economique/Review of Economic Philosophy, 15(2): 109-130. https://www.cairn.info/revue-de-philosophie-economique-2014-2-page-109.htm, (Erişim Tarihi: 11.04.2019)

STIGLITZ, J. E. (1998). Stiglitz, Economics of The Public Sector, New York, London, Norton, Second Edition.

TANRISEVEN, I.,Yanpar Yelken, T. (2011). Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1): 415-428.

TATLIDİL, H., (1996). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Ankara, Cem Web Ofset.

UĞURLU, Z. (2011), Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin İşleyiş Süreci Ve Kazanımlarına İlişkin Görüşleri, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications 27-29 Nisan,Antalya-Turkey, https://www.researchgate.net/profile/Zeynep_Ugurlu/publication/273699311_Ogretmen_Adaylarinin_Topluma_Hizmet_Uygulamalari_Dersinin_Isleyis_Sureci_Ve_Kazanimlarina_Iliskin_Gorusleri_The_Process_Of_Teacher_Candidates_Service-Learning_and_The_Views_Relating_With_The_Attainmen/links/550977a20cf27e990e0e9aaf.pdf, (Erişim Tarihi: 07.02.2019)

WADE, A., Demb, S. (2009) A Conceptual Model to Explore Faculty Community Engagement, Michigan Journal of Community Service Learning, https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/7/5051/files/2008/09/Wade-Demb-MJCLS-vz7pf0.pdf, (Erişim Tarihi: 17.01.2019).