Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Boyut ve Muhasebeleştirilmesi

Öz Kat karşılığı inşaat faaliyetlerinin hukuki niteliği ve vergilendirilmesi kanunlarımızda özel olarakdüzenlenmemiştir. Bu sözleşmede, tarafların hukuki ve mali yükümlükleri genel hükümlere dayalıolarak çözülmeye çalışılmaktadır. Bu durum içeriğinde çok sayıda yükümlülük bulunduran faaliyetleriçin yetersiz kalmaktadır. Arsa sahibinin ve müteahhidin sözleşmeye dayanan yükümlülüklerine paralelolarak vergi ve muhasebe uygulamaları da özellik arz etmektedir. Bu makalede konuya ilişkin Yargıkararları ve Gelir İdaresi ve Danıştay’ın görüşlerine yer verilip örnek bir muhasebe uygulaması ile şahsikanaatimiz belirtilecektir.

Kaynakça

AYAZLI, Pervin; “Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi Unsurları- Hukuki Özellikleri-Şekil Sorunu”,Hukuk Araştırmaları, Ocak-Nisan 1987, C. 2, S. 1, s. 43 vd.

ÇELİK, Hülya; Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul 2010.

ERMAN, Hasan; Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2007

HATEMİ Hüseyin / SEROZAN Rona / ARPACI Abdülkadir; Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 1992

KARTAL, Bilal; Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ankara, 1993

KUNTALP, Erden; Karışık Muhtevalı Akit, Ankara, 1972

ÖZCAN, Zekai; “Kat Karşılığı İnşaat İşinde Arsa Sahibine Kalan Dairelerin Satışından Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 96, Aralık 2011, s.112 vd.

SELİÇİ, Özer; İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978

SEROZAN, Rona; Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975

SUNGURBEY, İsmet; Medeni Hukuk Sorunları, C. IV, İstanbul 1980

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel İlişkileri, C: 1/1, 1985

TURUT, Şenol; Vergisel ve Hukuki Boyutlarıyla Kat Karşılığı İnşaat İşleri, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2009.

YAVUZ, Cevdet; Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul 2007

YENER, Mehmet; Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Müteahhidin Temerrüdü ve Sonuçları, İstanbul 2012