Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 18 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erasmus programına katılan öğrencilerin akademik yaşantılarının nitel olarak incelenmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 1, İstanbul Kültür Üniversitesi, Yabancı Diller Merkezi2
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türk Erasmus değişim öğrencilerinin akademik yaşantılarının ve programın kendilerine olan katkıları hakkındaki görüşlerinin niteliksel olarak incelenmesidir. Araştırmanın kaynak verileri, yüz yüze görüşme yöntemiyle ve yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. 12 farklı disiplinden 15'i devlet, 15'i özel kurumlardan olmak üzere İstanbul'dan toplam 30 öğrenci yarı yapılandırılmış bir görüşmeye katılmaya davet edilmişlerdir. Görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmış ve transkripsiyonları çıkarılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları bir başka ülkede akademik deneyim kazanma dileğinin öğrencilerin yurtdışında eğitim görme kararları üzerinde en güçlü etkiye sahip olmamasına rağmen kendilerinin yurtdışında eğitim görmeyi akademik açıdan önemli ve avantajlı bulduklarını ve profesyonel olanlara ek olarak, elde ettikleri sosyal, kişisel, dilsel ve kültürel faydalara çok fazla önem verdiklerini ortaya koymuştur. Öğrencilerin tamamına yakınının ev sahibi kurumlarda şahit oldukları eğitim ortamlarından ve öğrenci odaklı öğretim tarzından etkilendikleri anlaşılmaktadır. Bu bulgulara göre, Türk yükseköğretim kurumlarında öğrencileri derslere katılmaya teşvik eden eğitim ortamları ve öğretim yöntemlerinin yaratılmasının ve daha fazla sorgulamaya, araştırmaya ve uygulamaya dayalı bir eğitim sistemininin varlığının değeri ve gerekliliği önem kazanmaktadır. Bu araştırma ayrıca öğrencilerin ilk başta yurtdışını görme şansı elde etme, değişik kültürleri tanıma ya da kişiselfaydalar elde etme gibi amaçlarının daha sonra akademik ve profesyonel amaçları içine alarak yön değiştirdiğini göstermiştir. Sonuç olarak, elde edilen bulgular doğrultusunda kurumlara, gelecekte programa katılmayı düşünen öğrencilere ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this research was to examine the Turkish Erasmus exchange students' academic lives and their views on the contributions of the program using qualitative method. The data of this research were collected with the use of a semi-structured questionnaire that was administered by direct interviews. A total of 30 students, 15 from state and 15 from private universities in İstanbul, were invited to participate in a semi-structured interview. Results of the research revealed that although the wish to gain academic experience in another country does not have the strongest influence on their decision to study abroad, students find studying abroad academically important and advantageous, and they put much emphasis on the social, personal, linguistic and cultural benefits they gain in addition to professional ones. It is understood that almost all students were affected by the learning environments and the student-centered teaching method they witnessed. According to these findings, the value and necessity of creating learning environments and teaching methods promoting student participation and an education system based on questioning, researching and practice gain importance. The results of this research also showed that students' initial aims such as getting the chance to see abroad, meeting new cultures or gaining personal benefits later changed direction by embracing academic and professional aims. Finally, in the light of these findings, suggestions for institutions, future exchange students and researchers were presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :