Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokratik eğitim: demokratik bir eğitim programı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Yönetim biçimi olarak demokrasi; “siyasal gücün, halkın egemenliğine dayalı olarak kullanılması” anlamına gelmekte, toplumsal yaşam açısından bakıldığında ise, “bir yaşam felsefesi ve bir yaşam biçimi” olarak görülmektedir. Her iki anlamıyla da demokrasi, demokratik bir eğitimle bireylere kazandırılabilir. Demokratik eğitim, demokrasinin ilke ve kurallarının, insan hak ve özgürlüklerinin eğitim ve öğretim programlarında açık ya da örtük hedeflere dönüştürülüp, öğrenme yaşantıları yoluyla bireylere uygulamalı olarak kazandırıldığı eğitimdir. Demokratik eğitimin hedefi; bağımsız, dünyaya bakışında sorgulayıcı ve çözümleyici olan ve yine de demokrasinin kuralları ile uygulamalarını derinlemesine bilen yurttaşlar yetiştirmektir. Bu nitelikler ancak bireylere fırsat eşitliği sağlayan öğrenci merkezli, paylaşmaya, yardımlaşmaya, etkin katılıma olanak veren ve öğrenci farklılıklarını karşılayarak birlikte öğrenmeye olanak sağlayan bir eğitim ve öğretim programı sayesinde kazandırılabilir. Eğitim-öğretim sürecinin başarısı, “belli öğrencileri belli bir zaman dilimi içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumları ve öğrenme yaşantıları düzeneği” olarak görülen eğitim programının niteliğine bağlıdır. Eğitim ve öğretim programları hedefler, içerik, eğitim durumları -öğrenme yaşantıları- ve değerlendirme gibi öğelerden oluşan dinamik bir yapıdır. Demokratik bir eğitim programının hedefleri belirlenirken, birey merkeze alınmasına rağmen, gruplar ve farklı kültürler göz ardı edilmez. Demokratik bir eğitim programının içeriği oluşturulurken, belirlenen hedeflerin işaret ettiği bilgi ve beceriler öne çıkartılır. Bu bilgi ve becerilerin öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak her bir öğrenci tarafından öğrenilebilecek sadelikte, güçlükte ve yapıda olması, içeriğin teorik-uygulama dengesini sağlaması, bölgeler arası sosyal, ekonomik, eğitsel ve yaşamsal gereksinimleri dikkate alması ve bilimsel gerçeklere uygun olmalı önemlidir. Demokratik bir eğitim programının eğitim durumları, her türlü kaynağın öğrenciler tarafından çalışılmasına, her öğrencinin ilgi ve gereksinimlerinin karşılamasına ve her öğrencinin kavrama gücü doğrultusunda etkin katılımına olanak sağlamalıdır. Bunun yanında her öğrenciye kendini ifade etme fırsatı vermesi, her öğrenciye demokratik tutum, değer ve düşünme tarzlarını yaşayarak öğrenme fırsatı vermesi, kullanılan yöntem ve tekniklerin demokratik teamüllerin kullanılmasını ve geliştirilmesini destekler nitelikte olması önemlidir. Demokratik bir eğitim programı klasik ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yerine, öğrenciyi etkin tanıma ve değerlendirme fırsatları sağlayacak süreç ve performans değerlendirme yöntem ve tekniklerine öncelik vermelidir.

Özet İngilizce :

As a management style, democracy means; “using political power based on sovereignty of public, while in terms of social life it is seen as “a philosophy of life and a life style”. In both means, democracy can be learned to individuals by democratic education. Democratic education is the educational process in which principles and laws of democracy, human rights and freedoms are transformed into clear or implicit aims ineducation and teaching curriculums and they are earned by the young individuals of the society practically in their learning environment. The aim of the democratic education: is to grow up citizens who have independent, critical and analytical world views and who are thoroughly aware of the principles and appliance of democracy. These qualifications only can be gained by an education which provides equal opportunities, student centered, provides sharing, solidarity and effective participation and makes it easy to learn together by meeting students’ differences. The success of educational process is based on the quality of educational program that is seen as “organized educational cases and mechanism of learning lives directed to training certain students in certain period of time”. Educational programs are dynamic structures which are composed of objectives, content, educational cases – learning lives – and assessment. While determining objectives of a democratic educational program, although it is individual centered groups and different cultures are not ignored. While constituting the content of a democratic educational program, knowledge and skills that determined objectives sign to are highlighted. It is important that these knowledge and skills are plain, simple and structure that every student can learn, provide an equilibrium between theory and application, take into consideration the social, economical, educational and vital needs and are appropriate to scientific realities. Educational cases of a democratic educational program make it easy that studying all sorts of resources by students, meeting all students concern and needs and active participation of students through every student’s understanding. Additionally it is crucial that giving an opportunity to students to express themselves and to learn democratic attitude, value and thinking styles by leaving and supporting to use and improve the methods and techniques of democratic customs. A democratic educational program should give priority to process and performance assessment methods and techniques that provide to know and assess the student effectively than classical measurement and assessment techniques.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :