Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuramsal Eğitimbilim

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

7-14 yaş grubu çocuklarda akran istismarı ve kendi çözüm önerileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma; yedi- on dört yaş grubundaki çocukların akran istismarına uğrama durumlarını ve bu problem konusunda çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya yüz kırk altı çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla Genel Bilgi Formu ve Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği, verilerin değerlendirilmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi ve iki grup ortalaması kıyas testi (T Testi) kullanılmıştır. Gruplar arasında farklılığın anlamlı çıkması durumunda, farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını belirlemek için Scheffe Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; çocukların yaş, cinsiyet, kardeş sayısı ve aile durumlarının akran istismarına ait bazı boyutlardan alınan puanlarda anlamlı (p<0.01, p<0.05) farklılığa neden olduğu bulunmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler getirilmiştir. Akran istismarını önlemek için okullarda önleme programları oluşturulmalı, bu programlar sınıf düzeyinde ve okul genelinde önleyici uygulamalar olarak iki ayrı düzeyde ele alınmalı, öğretmenler akran istismarı konusunun her boyutunu sınıf içinde ele almalı ve tartışmalıdır.

Özet İngilizce :

This study aimed to compare the level of peer bullying in children between the ages of seven to fourteen and to determine children proffers of solution on the problem. The study sample included one hundred and forty six children . General Information Questionnaire and Peer Bullying Scala was used in the study. One Way Variance Analysis, Independent Samples T -Test were used as statistical methods. When the difference between groups proves to be expressive, Scheffe Test has been used for determining from which group the difference is stemming from. The findings of this study indicated that in some dimensions peer bullying scores vary depending on the age and gender of the child, number of siblings in the family and family type (p<0.01, p<0.05). Proposals for solution have been suggested in accordance with the results obtained in the study. To prevent peer bullying preventing programs must be developed in school. While this programs are preparing in general school and must be considered. The teachers should explain and debate with all dimensions of peer bullying in classroom to students

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :