Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş tatmini ve bilgi paylaşımı düzeyinin duygusal bağlılığa etkisi: kocaeli üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli SHMYO1
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışanların örgüte duygusal (içsel) bağlılığı, örgüt içi bilgi paylaşım düzeyi ve iş tatmini düzeyi işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmede önemli unsurlardandır. Yöneticiler, örgüt içi bilgi paylaşımı ve iş tatminini düzeylerini artırarak, çalışanların duygusal bağlılık tutumlarının olumlu yönde gelişmesini sürdürebilirler. Literatürde örgütsel bağlılığın farklı boyutlarını inceleyen pek çok araştırma yapılmıştır. Bilgi paylaşımı ve iş tatmini konusunda da ayrı ayrı pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak, hastane işletmelerinde bilgi paylaşımı ve iş tatmini düzeyinin duygusal bağlılığa etkisi konusunda sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu araştırmada, Kocaeli üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çalışan personeller arasındaki bilgi paylaşımı ve iş tatmini düzeyinin duygusal bağlılık üzerindeki etkisi incelenmek istenmiştir. Bu amaçla, hastanede çalışan 845 personele anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi yapılarak, çalışanların bilgi paylaşımı ve iş tatminini düzeylerinin duygusal bağlılık tutumları üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada, iş tatmini düzeyi ile ilgili olarak üç bağımsız değişken incelenmiştir. Bunlar, işin motive edici yönleri, çalışanın kendini geliştirmesi, amiri ve çalışma arkadaşları ile etkileşimidir. Ayrıca, bilgi paylaşımı düzeyinin kişisel görüşme ve Entegre Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi (EHBYS) ve topluluk üyeleri ile bilgi ve deneyimlerin paylaşımı şeklinde iki bağımsız değişken belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizinde, iş tatmini ve bilgi paylaşımı düzeyinde belirlenen bağımsız değişkenlerin duygusal bağlılık bağımlı değişkeni üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The level of Job satisfaction, the level of knowledge sharing and affective commitment of employees are important factor to achieving the objectives of the enterprises. Administrators, increasing the levels of job satisfaction and organizational knowledge sharing in the organization, may be conduct to develop the affective commitment of employees' positive attitudes. Many studies have been done examining the different dimensions of organizational commitment in the literature. But, there is a limited number of studies about the level of job satisfaction and knowledge sharing of the impact of affective commitment in the hospital organizations. This study, among the staff who working in Kocaeli University Research and Application Hospital were asked to review the impact on affective commitment of the level of job satisfaction and knowledge sharing. For this purpose, 845 staff who worked in the hospital were surveyed. The obtained data were analyzed and whether there are any impact on the level of job satisfaction and knowledge sharing of employees' attitudes of affective commitment were investigated. In the study, three independent variables were examined in relation to the level of job satisfaction. These were motivational aspects of the job, the employee self-development, interaction with supervisors and colleagues. İn addition, the level of knowledge sharing was identified in the form of two independent variables which were community members of sharing experiences and knowledge and Integrated Hospital Information Management System (EHBYS) and personal interviews. The regression analysis, the level of job satisfaction and knowledge sharing were determined that the independent variables which were significant effect on the dependent variable of affective commitment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :