Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretiminde bir yöntem olarak dramanın kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Arş.Gör.Dr. Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler dersinde dramanın bir öğretim yöntemi olarak kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi Sosyal Bilgiler öğretmenliği programında öğrenim gören dördüncü sınıf öğretman adaylarından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, açık-uçlu sorulardan oluşan bir anket vasıtasıyla toplanmış ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının dramaya bakış açısı drama dersini aldıktan sonra olumlu yönde gelişim göstermiştir. Bunun yanında öğretmen adaylarının büyük bir kısmı dramanın Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılabilir olduğu görüşündedirler. Öğretmen adayları meslek yaşamlarında en sık kullanacaklarını düşündükleri teknikler arasında doğaçlama, rol oynama, öğretmenin rol alması ve forum tiyatro tekniklerini göstermişlerdir. Ayrıca dramanın Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılmasının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor bazı becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The social studies teacher candidates’ views are aimed to be determined for the use of drama in social studies courses as a teaching method in this study. The research was planned as a qualitative study. Participants of the study were fourth grade teacher candidates who are attending at an education faculty of a state university enrolled in social studies teacher training program. Data for this study was collected through a questionnaire composed of open-ended questions and analyzed through the content analysis technique. According to the findings, the perspective of teacher candidates has developed in a positive way after the drama course. Besides this, the majority of the teacher candidates think that drama is available in social studies courses. The teacher candidates have demonstrated the most common drama techniques to use in their professional life are improvisation, role-playing, teacher involvement and forum theater. They have also emphasized that using drama in social studies will provide with contribution for students to gain advantages such as cognitive, affective and psychmotor skills. 

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :