Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerinin yönetici kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr. Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin yönetici kaygı düzeylerini belirlemektir. Ayrıca okulöncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yöneticilerin iş yaşamında çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşayabileceği kaygı durumlarını belirlemeyi; bu konuda yaşanabilecek sorunlara dikkat çekmeyi ve bu sorunları gidermeye dönük alınabilecek önlemler belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, tarama modelinde yürütülmüş bir araştırmadır. Bu çerçevede bu çalışmada, okulöncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yöneticilerin yönetici kaygı düzeyleri betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 106 okul müdürü ve 160 okul müdür yardımcısı olmak üzere toplam 266 yönetici oluşturmaktadır. Bu yöneticilerden 14'ü okulöncesi eğitim, 167'si ilköğretim ve 85'i ortaöğretim okulunda görev yapmaktadır. Katılımcıların 15'i kadın, 251'i ise erkektir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yönetici Kaygı Ölçeği” ile toplanmıştır. Yönetici Kaygı Ölçeği ile toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, t testi, varyans analizi ve Scheffe testleri yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Okul yöneticilerinin YSK faktöründeki kaygı düzeyleri genel olarak yüksek kaygı ve İYK faktöründeki kaygı düzeyleri genel olarak orta düzeydir. Okul yöneticilerinin YKÖ’nin toplam puanına göre kaygı düzeyleri ise yüksek kaygı düzeyidir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to define the anxiety states that administrators in pre-school, primary school and secondary school can experience because of some various factors in their business life; and to determine some precautions that can be taken to attract attention to such problems and to solve these problems. In this study, scanning model is used. In this context, the anxiety levels of the administrators in pre-school, primary school and secondary school are tried to be described. The study group of the study is composed of 266 administrators including 106 school principals and 160 vice principals. 14 of these administrators work in pre-school, 167 of them work in primary school and 85 work in secondary school. 15 of the participants are female and 251 are male. The data of the study is collected with “Personal Information Form” and “Administrator Anxiety Scale” developed by the researcher. By conducting arithmetic mean, t-test, variance analysis and Scheffe tests on the data collected with Administrator Anxiety Scale and the results are interpreted. Generally the anxiety levels of the school administrators in APA factor was at high level and the anxiety levels in WLA factor was at medium level. And the anxiety levels of the school administrators according to total scores in AAS are at high level. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :