Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin yazılı anlatıma ilişkin geliştirdikleri düşünce ve eğilimler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi1
Görüntülenme :
292
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin yazılı anlatıma ilişkin geliştirdikleri düşünce ve eğilimlerin belirlemektir. Bu amaçla araştırmacı tarafından “Yazılı Anlatıma İlişkin Düşünce ve Eğilimler Ölçeği” geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir merkez ve ilçe ilköğretim okullarında görev yapan birinci ve ikinci kademede toplam 326 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veriler, “Yazılı Anlatıma İlişkin Düşünce ve Eğilimler Ölçeği”nden elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,94’dür. Toplanan veriler üzerinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi, varyans analizi ve Scheffe testleri 0,05 anlamlılık düzeyinde analiz edilerek, elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Öğretmenlerin kıdemlerine, dallarına ve öğretimini sürdürdükleri sınıf seviyesine göre yazılı anlatım becerilerine ilişkin geliştirdikleri düşünce ve eğilimleri analiz edilmiştir. Analizde SPSS paket programı kullanılmıştır. Bazı değişkenlere göre öğretmenlerin, yazılı anlatım becerilerine ilişkin geliştirdikleri düşünce ve eğilimlerinde anlamlı farklılaşmalar gözlenmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde bazı öneriler getirilmiştir. 

Özet İngilizce :

Aim of the study was to determine teachers’ developed opinions and inclinations regarding to written expression skills. For this purpose, “Opinions and Inclinations Scale Regarding Written Expression Skills” was developed by the researcher. Work group of the study comprised 326 teachers from central Kırşehir and its district elementary schools. Internal reliability coefficient of the scale was 0,94. Data obtained were subjected to frequency, percentage, arithmetic mean, t-test, variance analyzes a significance level of 0,05 and findings were evaluated. Teachers’ developed opinions and inclinations regarding written expression skills were analyzed in accordance with their seniority, field of study and the class level they were teaching. There were some significant differentiations observed in opinions and inclinations developed by teachers regarding students’ written expression skills, in respect to certain variables. Some suggestions were brought forward in accordance with obtained findings. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :