Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi 1, Araş. Gör. Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde öğrenim gören 664 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde frekans, yüzde hesaplamaları ve nitel yöntemler arasında yer alan içerik analizi çözümleme tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar “okul… gibidir, çünkü...” ifadesi aracılığıyla toplam 83 metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri dikkate alınarak on bir farklı kategori altında toplanmıştır. Elde edilen bulgular katılımcılar tarafından üretilen ve ilk beş sırada yer alan metaforlar; aile, hayat, hapishane, fabrika ve toplum olduğu saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to find out teacher candidates’ metaphors regarding concept of ‘school’. The study group of the research is composed of 664 teacher candidates who study in the Department of Elementary Education at Faculty of Education, Atatürk University in 2010-2011 academic year. Content analysis method, which is among frequency, percentage calculations and qualitative methods, has been used in analyzing the data. Participants have developed a total of 83 metaphors via the expression “school is like..., because...”. These metaphors have been classified under eleven different categories by taking their common traits into account. In view of the obtained data, it has been observed that the first five metaphors developed by the participants are family, life, prison, factory and society.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :