Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının doğal afetler konusuna yönelik “etkili öğrenme biçimleri”nin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Siirt Üniversitesi1, Prof. Dr. Gazi Üniversitesi2, Yrd. Doç. Dr. Artuklu Üniversitesi 3
Görüntülenme :
549
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının doğal afetler konusunu, etkili öğrenme biçimlerini saptamaktır. Her bireyin bilgiyi öğrenme biçimi farklı olduğu için bilgiye ulaşma, onu kavrama, öğrenme ve aktarma biçimi de farklı olacaktır. Buna göre, “bireysel, grupsal, kinetiksel, işitsel ve görsel” öğrenim biçimleri tercih envanterine uygun olarak “25” maddelik Likert tipi bir ölçek formu hazırlanmış ve örneklem olarak da 281 öğretmen adayının görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı ,791 olarak hesaplanmıştır. Veriler yüzde frekans, tek yönlü varyans analizi ve bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Analizler sonucunda, öğretmen adaylarının -çeşitli değişkenlere göre“doğal afetler” konusunu çoğunlukla “görsel öğrenme” biçiminde tercih ettikleri, buna karşın “bireysel öğrenme” biçiminin ise aday öğretmenler tarafından daha az tercih edilen öğrenme stili olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the most effective learning styles for teacher candidates about natural disasters. As there is a different learning style for each individual, there is also a unique way of reaching, digesting, and transferring information for every individual. Hence, a Likert style scale form which is including “25” articles is prepared according to the individual, group, kinetically, auditory, visual learning manners preference inventory; and as a sample; views of 281 teacher candidates’ views are consulted. The scale’s Cronbach’s Alpha reliability coefficient is calculated as ,791. The data is analyzed with percentage frequency, one way variance analysis and independent group’s t-test. The level of significance in statistical analysis is determined as 0.05. it has been determined that teacher candidates preferred the subject of “natural disasters” –according to diverse variables- mostly in as “visual learning”, but however that the preference as “individual learning” is a less preferred learning style by teacher candidates.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :