Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin öğrenme sorumluluğunu geliştirmeye etkisi

Yazar kurumları :
Doç. Dr., Fırat Üniversitesi1, Fırat Üniversitesi2
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Betimsel nitelikteki bu çalışmanın amacı öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin öğrencilerde öğrenme sorumluluğunu geliştirmeye etkisini öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Bu amaçla 2010-2011 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ili Ergani ilçesindeki ilköğretim okullarının 3-4 ve 5. sınıflarında görev yapan öğretmenler araştırmaya katılmıştır. Araştırmada 24 maddelik beşli Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi, levene testi, MWU, KWH, ve LSD testleri kullanılmıştır. Öğretmen görüşleri değerlendirilirken cinsiyet, kıdem, sınıf ve okulun sosyo-ekonomik düzeyi dikkate alınmıştır. Hem kadın hem de erkek öğretmenler etkinlikleri, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımlarını sağlamada ve sorumluluk geliştirmelerinde etkili bulmuşlardır. Sınıf değişkenine göre öğretmen görüşlerinde farklılık bulunmamıştır. Tüm gruplardaki öğretmenler etkinliklerin öğrencilerde öğrenmeye karşı motivasyonu artırdığını, işbirliğini geliştirdiğini, öğrenme sürecine aktif katılımı sağladığını, öğrenme becerilerini ve sorumluluklarını geliştirdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca sosyo-ekonomik düzeyi iyi olan okullarda görev yapan öğretmenlerin, orta ve düşük düzeyde olan okullarda görev yapan öğretmenlere göre etkinliklerin öğrencilerde sorumluluk geliştirmelerini sağlamada daha etkili bulmuşlardır.

Özet İngilizce :

The aim of this descriptive study is to determine the effects of instructional activities in students’ workbooks on developing learning responsibility of the students based on teachers’ views. For that aim, the teachers who teach at 3rd, 4th and 5th grades in primary schools in Ergani in 2010-2011 academic year were included in the study. A 24- item five-point Likert-style scale, developed by the researchers, was used in the study. Independent samples t test, One Way Anova, Levene, MWU, KWH and LSD tests were used to analyze the data. Teachers’ views were analyzed in terms of gender, seniority, grade level and socio-economic status of the school. Both male and female teachers stressed that instructional activities were effective to increase students’ active participation and develop responsibility in the teaching-learning process. No statistically significant difference was seen related to grade level. Results revealed that the teachers in all groups thought that instructional activities helped students increase their motivation towards learning, provided active participation, developed cooperation, learning skills and responsibility. The teachers working in good socioeconomic status reported that instructional activities were more effective in developing responsibility towards learning than those who work in schools with middle and low socioeconomic status.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :