Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Azınlık ilköğretim okullarında öğretmenlerin karara katılımı

Yazar kurumları :
Müd. Yrd.1, Özel Karagözyan Ermeni İlköğretim Okulu2, Yrd. Doç. Dr.3, Bahçeşehir Üniversitesi4
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın genel amacı; İstanbul ilinde bulunan Azınlık ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin okullarında alınan kararlara katılma düzeylerini belirlemektir. Betimsel bir nitelik taşıyan bu araştırmanın çalışma evreni 2009 – 2010 öğretim yılında İstanbul ilinde bulunan 14 Azınlık Ermeni İlköğretim Okulu‟nda en az 1 yıl süre ile görev yapan 280 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada çalışma evreni üzerinde çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 11 okulda görev yapan 150 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğretmenlerin karara katılma düzeylerini ölçmek amacıyla, Köklü (1994) tarafından hazırlanan “Karara Katılma Anketi”nin, öğretmenlerin öğretimsel ve yönetimsel kararlara katılma düzeylerini saptamaya yönelik ölçekler kendisinden izin alınarak kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen bulgular, SPSS 17 paket programı yardımıyla aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenler öğretimsel kararlara "Çok", yönetimsel kararlara ise "Biraz" düzeyinde katıldıkları görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğretimsel kararlara katılma düzeyi ile yönetimsel kararlara katılma düzeyleri arasında belirgin bir fark vardır. Öğretmenlerin öğretimsel kararlara katılma düzeyleri, yönetimsel kararlara katılma düzeylerinden daha yüksektir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the degree of participation level of teachers who work in Armenian Minority Primary Schools, on decision – making process in their school settings. Target population of the study consists of 280 teachers who work in 14 Armenian primary schools in İstanbul in 2009-2010 academic year. 150 teachers from 11 schools volunteered to participate in the study. Instrument, previously developed by Köklü (1994) was used in the study. The findings which was obtained from the survey, was analyzed using mean, standard deviation through SPSS package programme. According to the results of the study, the teachers were detemnined to participate “Considerably” in educational decision–making process, whereas they participated “A Little” in administrative decision–making process. A significant difference has been observed between the educational and administrative decision–making processes of the participants.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :