Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akademik özyeterlik ölçeğinin türkçe’ye uyarlanması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yrd.Doç.Dr., Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Morgan ve Jinks (2003) tarafından geliştirilmiş olan “Akademik Öz Yeterlik Ölçeği’nin (AÖYÖ) Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar arasındaki korelasyon .95 olduğundan bu formlar eşdeğer kabul edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara iline bağlı 3 merkez ilçedeki 4 ilköğretim okulunun 5., 6., 7. ve 8. Sınıflarında öğrenim gören 380 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleriyle belirlenmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal ölçekteki gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu, ancak 3. Faktörün farklı bir faktör oluşturduğu görülmüştür. Faktörler; yetenek, ortam ve eğitimin kalitesidir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi açıklayıcı faktör analizi ile elde edilen üç faktörlü yapıyı doğrulamıştır. Ölçeğin Türkçe formu için güvenirliği, testin tekrarı yöntemiyle .80 ve Cronbach alfa iç tutarlık yöntemiyle .82 olarak bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to adapt Academic Self-efficacy Scale into Turkish, determine validity and reliability of the scale developed by Morgan and Jinks (2003). Because of the correlation between the marks obtained from the English and Turkish Forms of the scale is .95, both of these forms were accepted as equivalent. Working group of the study included 380 students who were attending 5th, 6th, 7th, and 8th grades of four different primary schools in three counties of Ankara. Structural validity of the scale determined through exploratory and confirmatory factor analysis. As a result of exploratory factor analysis, it was seen that scale has three factor structure as it was original, but the third factor formed different factor. Factors were ability, context, and educational quality. Scale's reliability of Turkish form was determined as .80 with repetition and through Cronbach alfa inner reliability technique as .82. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :