Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğretmenlerin öğretme stilleri arasındaki uyumu ile akademik başarı arasındaki farklar / matches between learning styles of students at compulsory english preparatory program and teaching styles at lectur

Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi1, Bülent Ecevit Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu2
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, 2010- 2011 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görmekte olan öğrencilerin öğrenme stilleri ile öğretmenlerinin öğretme stilleri arasındaki uyumu ile akademik başarıya arasında fark olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 2010- 2011 eğitim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Zorunlu Hazırlık Programında öğrenim görmekte olan 227 öğrenciden elde edilen veriler bu araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin kişisel özelliklerini belirlemek üzere araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla “Algısal Öğrenme Stilleri Ölçeği”, öğretmenlerin öğretme stillerini belirlemek amacıyla “Öğretme Stilleri Anketi” uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik analizi ve bağımsız gruplar için t- testi kullanılmıştır. Öğrencilerin en çok bedensel öğrenme stilini tercih ederken, en az sosyal öğrenme stili tercih ettikleri görülmektedir. Öğrencilerin öğrenme stilleri ile kur, yaş ve cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Öğretme stilleri ile öğrenme stilleri arasındaki uyumun akademik başarı üzerinde etkili olmadığı görülmektedir.

Özet İngilizce :

In this research it is aimed to reveal if there are matches between learning styles of students at compulsory English preparatory program and teaching styles of lecturer and differences among the students’ academic achievement.. The research the data which was gathered from 227 students studying at Bulent Ecevit University Compulsory English Preparatory Program and 13 teachers in 2010- 2011 academic year was included. In the research Personal Information form developed by the researcher was conducted to identify personal characteristics of students and the teachers. “Perceptual Learning Styles Questionnaire” was applied to identify the students’ learning styles while “Perceptual Teaching Styles Questionnaire” was used to identify the teachers’ teaching styles. Descriptive statistics and independent samples t-test were used for the data analysis. Majority of the participating students prefers kinesthetic learning style and the least preferred learning style is individual learning style. No significant difference was found between the learning style preferences and the variables (English level, age and gender). The results of the research indicated that matching and mismatching between the learning style of students and the teaching styles of teachers has no effect on the academic achievement of students.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :