Yıl 2018, Cilt: 28 Sayı : 2 Sayfalar 210 - 215 2018-04-22
ANKARA’DAKİ ENGELLİLER OKULLARINA DEVAM EDEN BİR GRUP ÖĞRENCİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI DURUMU
Uzay KOÇ VURAL,Münevver ŞENER,Nihal TAŞ,Ece MERAL,Neslihan ÖZDEMİR,Ezgihan ARSLAN,A. Rüya YAZICI,Nuray ATTAR,Filiz YALÇIN ÇAKIR,Meryem TEKÇİÇEK
22 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı,Ankara’da bulunan engelli okullarına devam etmekte olan 93 engelli öğrencinindemografik özelliklerini, ağız diş sağlığı durumunu ve ağız sağlığıalışkanlıklarını ortaya koymaktır.Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya,Ankara’da engelliler okullarına devam eden 93 engelli öğrenci dahil edilmiştir.Veri elde etmek amacıyla ağız içi muayenenin yanısıra daha önce denenmiş ve kişiselbilgileri içermeyen bir anket formu veri elde etmek amacıylakullanılmıştır.  Anket, diş hekimliğifakültesinde son sınıfta okuyan öğrenciler tarafından yapılmıştır. Ankettekisorular, öğrencilerin sosyo - demografik özelliklerini, diş hekimine gitmesıklığını, oral hijyen araçlarının kullanımını, ve ağız sağlığı durumunudeğerlendirmektedir. Muayene esnasında DMFT/DMFS ve dmft/dmfs değerlerihesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, sıklık dağılımının yanı sıra,ANOVA, t- tesi, Ki-kare ve Fisher’s Exact Test kullanılmıştır. P<0.05olduğunda anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya, yaşortalaması 12.92 yıl olan, 42 (%45,2)’si kız, 51 (%54,8)’i erkek toplam 93engelli öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin %71’i günde en az 1 defa dişinifırçaladığını bildirmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin diş fırçalamaalışkanlıkları, diş hekimine gitme sıklığı ve öğün aralarında yeme ve öğünatlama alışkanlığı arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (sırasıyla; p=0.724,p=0.273, p=0.357, p=0.365). Öğrencilerin yaşının artmasıyla, DMFS, dmft ve dmftdeğerlerinin artması arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(sırasıyla; p=0.025, p=0.003, p=0.022).Sonuç: Öğrencilerin yaşınınartmasıyla DMFT değerinin artması anlamlı değilken (p=0.111) DMFS değerininartması anlamlı bulunmuştur (p=0.025). Günlük diş fırçalama sıklığının en çokgünde 1 defa olduğu göz önüne alındığında ağız sağlığı için riskli gruptakiöğrenciler olan engelli öğrencilerde koruyucu uygulamalar önemli bir yertutmaktadır.Anahtar Kelimeler: engellilik, ağız dişsağlığı, ağız hijyeni, DMFS/dmfs,DMFT/dmftTHE STATUS OF ORAL HEALTH OF DISABLED CHILDREN ATTENDINGSPECIAL SCHOOLS IN ANKARAABSTRACTAim: To describe thedemographic and oral characteristics of 93 disabled participants attendingspecial schools in Ankara.   Material and Methods:Ninety-threeparticipants attending special schools in Ankara were included. An anonymousand structured questionnaire, including demographic characteristics, frequencyof dental visits/tooth brushing, using of oral hygiene tools and oral healthstatus was used to obtain the data. The questionnaire was implemented by the 5thgrade students of the School of Dentistry. DMFT/DMFS and dmft/dmfs werecalculated during the oral examination. The data were analyzed by age, sex andeducational status, oral health status/habits using frequency distribution,ANOVA, t- test, chi-square test, fisher’s exact test. P value was set at 0.05Results: A total of 93participants comprising 42 girls (45.2%) and 51 boys (54.8%) with mean age was12.92 years attended in this study. 71.0% of the participants reported to brushtheir teeth at least once a day.  Therewere no significant differences in respect to frequency of tooth brushing anddental visit, eat a snack and skip meals (p=0.724, p=0.273, p=0.357, p=0.365,respecti- vely) by sex. However there was a significant relationship betweenthe age and DMFS, dmft ve dmft scores (p=0.025, p=0.003, p=0.022,respectively). These scores increased with the increased age. Conclusion: The increase in DMFSwas found to be significant (p = 0.025) while the increase in DMFT was notfound to be significant (p = 0.111). Considering that frequency of daily toothbrushing was no more than once a day, preventive treatments have an importantrole in oral health maintenance of disabled children, who are in the high risk group for oral health.Keywords: disabled, oralhealth, oral hygiene, DMFS/ dmfs, DMFT/ dmft

Anahtar Kelimeler

engellilik, ağız diş sağlığı, ağız hijyeni, DMFS/dmfs
1. Gace E, Kelmendi M, Fusha E. Oral health status of children with disability living in Albania. Mater Sociomed 2014;26:392-4.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Yayımlanma Tarihi 22 Nisan 2018
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Uzay KOÇ VURAL
Münevver ŞENER
Nihal TAŞ
Ece MERAL
Neslihan ÖZDEMİR
Ezgihan ARSLAN
A. Rüya YAZICI
Nuray ATTAR
Filiz YALÇIN ÇAKIR
Meryem TEKÇİÇEK