Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Qafqaz University

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin yaşam doyumları ve okullardaki örgütsel güven düzeyi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
275
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanın kendini daha rahat bir ortamda hissetmesi, güven dolu bir çevrede yaşamayı istemesini yani yaşamının tamamını kapsamaktadır. İnsan, yaşamının her alanında, güven olgusunu görmek ve hissetmek istemektedir. Tabi ki birey güveni, zamanının büyük bir kısmını geçirdiği ve yaşamsal ihtiyaçları karşılamak için çalıştığı örgütlerde de görmek ister. Örgütsel özelliklerden birisi de örgütsel güven olabilir. Araştırma da bu kapsamda yapılmıştır. Araştırmanın amacı, okullardaki örgütsel güvenin alt boyutları çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, iletişim ortamı ve yeniliğe açıklık öğretmenlerin yaşam doyumlarını anlamlı düzeyde açıkladığını test etmektir. Verilerin toplanmasında, ilköğretim okullarının örgütsel güven düzeyini belirlemek için Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği ve öğretmenlerin yaşam doyumu düzeylerini belirlemek amacıyla Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen ve Köker (1991) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği, kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İç Anadolu bölgesindeki ilköğretim okullarında görev yapan 957 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin çözümlenme sürecinde, yaşam doyumu ile örgütsel güvenin alt boyutları olan çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, iletişim ortamı ve yeniliğe açıklık puanları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı Pearson Product‐Moment Coefficients’ tekniği ile test edilmiştir. Örgütsel güvenin alt boyutlarının öğretmenlerin yaşam doyumunu yordama derecesi doğrusal regrasyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmanın sonuçları ise şu şekildedir. Öğretmenlerin yaşam doyumları ile okullardaki örgütsel güvenin çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, iletişim ortamı ve yeniliğe açıklık puanları arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki vardır.

Özet İngilizce :

People feel more comfortable in an environment that feels it to be willing to live in an environment full of trust that covers the entire life. People in all areas of life, to feel safe and wants to see the phenomenon. Of course, individual trust spent a good deal of time and work to meet vital needs in the organization want to see. Organizational features can trust one organizational. Research has been done in this context. The purpose of the survey, the school employees in the organizational trust sub‐dimensions sensitivity, trust to managers, communication environment and openness to new teachersʹ sense of satisfaction in life is to test that explanation. Data collected on, primary school organizational confidence level to determine Yilmaz (2005) developed by the School Organizational Trust Scale and the teachersʹ life satisfaction levels to determine the Diener and his friends (1985) was developed by Köker (1991) and by the Turkish been Satiety Life Scale, were used. The operation of the survey group, the Central Anatolia region who worked in the primary school teachers’ is 957. Analysis of survey data in the process of being, life satisfaction and organizational trust is lower size sensitivity employees,managers’ trust, communication environment and openness to innovation points no significant relationship between whether the Pearson Product‐Moment Coefficientsʹ technique has been tested with. Organizational trust of teachers of lower dimensions of life satisfaction rating procedure has been tested with linear regression analysis. The results of the survey are as follows. Teacher satisfaction with life, school employees in the sensitivity of organizational trust, the trust to manager, communications and new media openness scores are a relationship between positive ways. Teachers in school life satisfaction level of organizational trust in a meaningful way are interpreted.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :