YENİLENEBİLİR ENERJİDE KAMU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE

Bu çalıĢmanın amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliĢtirilmesi ve kullanımının yaygınlaĢtırılması amacıyla yürütülmekte olan kamu politikalarını ve bu kapsamda uygulanan teĢvik ve destek mekanizmalarını incelemek ve bu mekanizmaların etkilerini ve etkinliğini değerlendirmektir. ÇalıĢmada Türkiye’nin yenilenebilir enerji politikası ve Türkiye’de politika aracı olarak kullanılan teĢvik mekanizmaları açıklanmıĢtır. ÇalıĢmanın ampirik kısmında teĢvik mekanizmaları ile yenilenebilir enerji arasındaki iliĢki panel veri teknikleri kullanılarak analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada, 2 vrupa Birliği üyesi ülke ile Türkiye için 1 0-2015 yılları arası yıllık veriler kullanılmıĢtır. Sabit fiyat garantisi, kota yükümlüğü, ihale sistemi ve vergisel teĢvikler olmak üzere dört teĢvik mekanizması modele dahil edilmiĢtir. mpirik sonuçlara göre, sadece sabit fiyat garantisi ve kota yükümlüğü teĢvik mekanizmaları yenilenebilir enerji üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. Bu iki teĢvik mekanizmasından herhangi birinde gerçekleĢecek bir artıĢ yenilenebilir enerjide de bir artıĢa neden olacaktır..

PUBLIC POLICY FOR RENEWABLE ENERGY AND TURKEY

The aim of this study is to examine the public policies made for renewable energies such as incentive and support mechanisms and evaluate the effects and efficiency of these mechanisms. In this study, the renewable energy policy in Turkey and incentive mechanisms used as a tool to conduct this policy was explained. In the empirical part, the relationship between incentive mechanisms and renewable energy was analyzed using panel data techniques. Annual data sampled from 28 EU member countries and Turkey for the years between 1990 and 2015 was used. Four incentive mechanisms, including feed-in tariffs, quotas, tenders and tax incentives, have been included in the model. Based on empirical results, among incentive mechanisms only feed-in tariffs and quotas have a significant and positive effect on renewable energy. An increase in either of these incentive mechanisms will lead an increase in the use of renewable energy.

Kaynakça

ADELAJA, S. ve HAILU, Y.G., 2008, Effects of Renewable Portfolio Standards and Other State Policies on Wind Industry Development in the U.S. Mimeo, Michigan State University.AKAR, S ve AKDOĞAN, D A , 2016, Environmental and Economic Impacts of Wave Energy: Some Public Policy Recommendations for Implementation in Turkey, Erdo du M M , Arun T ve Ahm d I H (Ed ) Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies içinde, Hershey PA: IGI Global , 285-309.APERGIS, N. ve PAYNE, E. J., 2010, Renewable Energy Consumption and Economic Growth: Evidence From A Panel of OECD Countries, Energy Policy, 38(1), 656-660.BİRESSELİOĞLU, M E. ve KARAİBRAHİMOĞLU, Y Z , 2012, The Government Orientation and Use of Renewable Energy, Renewable Energy, 47, 29-37.CARLEY, S., 2009, State Renewable Energy Electricity Policies: An Empirical Evaluation of Effectiveness, Energy Policy, 37, 3071-3081.DELOITTLE, 2011, Yenilenebilirler Ġçin Yeni Hayat Yenilenebilir Enerji Politikaları ve Beklentiler, Enerji ve Do l K n kl r Enstit s , https://pvpaneller.weebly.com/uploads/7/1/2/8/7128467/yenilenebilir_enerji_politikalar_trkiye.pdf [Eri im T rihi: 22 Ar l k 2017].EC Legal Sources on Renewable Energy, http://www.res-legal.eu/home/ [Eri im T rihi: 22 Ocak 2018].EEA-European Environment Agency Briefing, 2004, Energy Subsides and Renewables, Copenhagen.EPDK-T.C. Enerji Pi s s D enleme Kurumu, 2017, Elektrik Piyasası 2016 yılı Piyasa GeliĢim Raporu, https://www.epdk.org.tr/Detay/DownloadDocument/1kqi0MSLYls= [Eri im T rihi: 8 M rt 2018].ESER, L.Y. ve POLAT, S., 2015, Elektrik retiminde Yenilenebilir Enerji K n kl r n n Kull n m n Yönelik Te vikler: T rki e ve İsk ndin v lkeleri U gul m l r , GümüĢhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 2, Ocak, 201-225.ETKB-T.C.Enerji ve T bii K n kl r B k nl , 2016, Ulus l Enerji Verimlili i E lem Pl n , www.eie.gov.tr/document/20180102M1_2018.pdf [Eri im T rihi: 18 E l l 2017].FANG, Y., 2011, Economic Welfare Impacts From Renewable Energy Consumption: The Chine Experience. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(9), 5120-5128.KETE, H., AYDIN, M.S. ve KAYA, H., 2017, Çevre Sorunl r ile M c delede M li e Politik l r , Journal of Life Economics, 4(2), 167-190.IEA-International Energy Agency, 2018, Renewable Energy, http://www.iea.org/about/glossary/ [Eri im T rihi: 22 Şub t 2018].MARQUES C.A., FUINHAS, J.A. ve MANSO J.R.P., 2010, Motivations Driving Renewable Energy in European Countries: A panel Data Approach. Energy Policy, 38, 6877–6885.MARQUES C.A. ve FUINHAS, J.A., 2011, Do Energy Efficiency Measures Promote the Use of Renewable Sources?, Environ Sci Pol. 14, 471–81.MARQUES C.A. ve FUINHAS J.A., 2012, Is Renewable Energy Effective in Promoting Growth?. Energy Policy. 46, 434–442.NICOLINI M. ve MASSIMO M., 2017, Are Renewable Energy Subsidies Effective? Evidence from Europe, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 74,412–423.PAYNE, E.J., 2009, On the Dynamics of Energy Consumption and Output in the US, Applied Energy, 86 (4), 575-577.REN21, 2017, Renewables 2017 Global Status Report. http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf [Eri im T rihi: 01 Şub t 2018].SADORSKY P., 2009, Renewable Energy Consumption and Income in Emerging Economies, Energy Policy, 37, 4021–8.SEZER, Y., 2012, Enerjide Y t r mc ve T ketici Fi tl r n n Vergi Bo utu, 14.Uluslararası Enerji renası, 24-25 E l l, 1-62.TEİAŞ-T rki e Elektrik İletim A Ş , 2017, Kurulu G ç, https://www.teias.gov.tr/tr/i-kurulu-guc [Eri im T rihi: 03 Şub t 2018].YEGM-Yenilenebilir Enerji Genel M d rl , 2014, Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı, http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/document/Turkiye_Ulusal_Yenilenebilir_Enerji_Eylem_Plani.PDF [Eri im T rihi: 12 E l l 2017].Yenilenebilir Enerji K n k Al nl r (YEKA) Yönetmeli i, 09 10 2016, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150225-7.htmYenilenebilir Enerji K n kl r nd n Elektrik Enerjisi reten Tesislerde Kull n l n Yerli Aks m n Desteklenmesi H kk nd Yönetmelik, 24 06 2016 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160624-1.htmYILMAZ, O. ve HOTUNLUOĞLU, H., 2015, Yenilenebilir Enerji e Yönelik Te vikler ve T rki e, dnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 74-97.5346 S l Yenilenebilir Enerji K n kl r n n Elektrik Enerjisi retimi Am çl Kull n m n Dair Kanun, Kabul Tarihi: 10.5.2005, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/05/20050518-1.htm5627 Sa l Enerji Verimlili i K nunu, Kabul Tarihi: 18/4/2007 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-2.htm6094 S l Yenilenebilir Enerji K n kl r n n Elektrik Enerjisi retimi Am çl Kull n m n D ir K nund De i iklik Y p lm s n D ir K nun, Kabul Tarihi: 29.12.2010, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110108-3.htm6446 S l Elektrik Pi s s K nunu, Kabul Tarihi: 14.3.2013, www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6446.doc