TÜKETİCİLERİN ONLİNE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GÖKÇEADA ÖRNEĞİ

Dünyada teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızla kullanımı yaygınlaşan internet, online alışverişte de son zamanlarda etkisini göstermektedir. Online alışverişin sağladığı birçok imkandan faydalanmak isteyen tüketiciler geleneksel pazarları bırakarak online alışverişe yönelmişlerdir. Bu çalışma, Gökçeada’da yaşayan tüketicilerin online alışveriş yapma süreçlerine etki eden faktörleri belirlemek ve bu faktörlere etki eden tüketici görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Gökçeada’da yaşayan 361 tüketiciye yüz yüze anket olarak uygulanmıştır. Anketler SPSS istatistiki paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Gökçeada nüfusunun %5’i internete bağlanmazken,%95’i çeşitli amaçlar ile genel amaçlı internet kullanımı olarak internete bağlandığı ölçülmüştür. Gökçeada’daki tüketicilerin %47’si online tüketim alışkanlıkları olduğunu internet üzerinden çeşitli mal ve hizmet aldıklarını belirtirken, nüfusun %53’ü internet üzerinden alışveriş yapmamaktadır. Ayrıca, Gökçeada’da ikamet edenlerin %47’si Gökçeada’da alışveriş imkanı kısıtlı olduğu için online alışveriş yapmayı tercih ederken, online alışveriş yapmama nedenlerinin arasında ilk sırayı %40 ile kişilerin kimlik bilgilerini paylaşmak istememesi gelmektedir.

THE FACTORS AFFECTING ONLINE PURCHASE BEHAVIORS OF CONSUMERS: GÖKÇEADA SAMPLE

The internet, which is rapidly spreading due totechnological developments in the world, has been showing its influencerecently in online shopping as well. Consumers who want to benefit from themany opportunities that online shopping provides, leaving traditional marketsand trending online shopping. This study was carried out to determine thefactors affecting the online shopping processes of consumers living in Gökçeadaand to determine consumer opinions affecting these factors. The research wasconducted as a face-to-face survey of 361 consumers living in Gökçeada. Thequestionnaires were analyzed by SPSS statistical package program. As a resultof the research, 5% of Gökçeada population is not connected to the internet,while 95% is measured as general purpose and various purposes internet usage.While 47% of the consumers in Gökçeada stated that they have online consumptionhabits, they purchase various goods and services over the internet, 53% of thepopulation do not shop online. Additionally, while 47% of the residents ofGökçeada prefer online shopping because of shopping opportunities in Gökçeadaare limited, Among the reasons for not shopping, the first order is people donot want to share their identity information with 40%.

Kaynakça

BAŞ, M., ŞAHİN, Ş., (2013), “Yabancı Marka İsimlerinin İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Teknolojik Ürünler Üzerine Bir Araştırma’’, İnternet Uygulamaları ve Yönetim Dergisi (IUYD), 4(2), 21-47.COP, R., OYAN, D., (2010), “Küçük Yerleşim Yerlerindeki Tüketicilerin İnternetten Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Uygulama’’, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 98–115.DÜGER, Y., KAHRAMAN, H., (2017), “Online Alışverişte Hizmet Kalitesinin ve Algılanan Değerin Müşteri Memnuniyeti ile Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi’’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(54), 819-826.GÜLTAŞ, P., YILDIRIM, Y., (2016), “İnternetten Alışverişte Tüketici Davranışını Etkileyen Demografik Faktörler’’, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 32-50.İŞLER, D., YARANGÜMELİOĞLU, D., GÜMÜLÜ, E., (2014), “Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama’’, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 77-94.JOOST C. F. de Winter and Dimitra Dodou,(2010), Five-Point Likert Items: t test versus Mann-Whitney-Wilcoxon, Department of BioMechanical Engineering, Delft University of Technology – 2-5-6 Volume 15, Number 11.MÜRÜTSOY, M., (2013), “İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma’’, Niğde Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 1-144.TUTAR, A., (2011), “İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (Tpb) İle Ampirik Bir Test’’, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), 128-143.YAYAR, R., SADAKLIOĞLU, H., (2012), “Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma’’, Business and Economics Reserch Journal, 3(3), 145-147.YILMAZ, C., TÜMTÜRK, A., (2015), “İnternet Üzerinden Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Kullanarak İncelenmesi Ve Bir Model Önerisi’’, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(2), 1-30. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862 (Erişim Tarihi: 20.02.2018).

Sayfa 1.0312561988831 Saniyede Yüklendi