MARMARA BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİNİN İNOVASYON FARKINDALIĞI: MİSYON VE VİZYON BİLDİRİMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Üniversiteler; dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sürecinden etkilenen kurumlar olmakla birlikte, bu değişim ve dönüşümü ortaya çıkaran kaynaklar arasında yer almaktadır. Ayrıca üniversiteler, bu değişimin sürekliliği gereği, daima kurumsal ve toplumsal değer yaratacak yenilikleri, bir başka ifadeyle inovasyonu hedeflemesi gereken kurumlardır. Örgütlerin hedefleri ile geleceğe yönelik öngörüleri ise, misyon ve vizyon bildirimleri aracılığıyla açıklanır. Örgütün tepe yönetimi tarafından belirlenen misyon ve vizyon, örgüt çalışanlarına yol gösterme ve örgütsel hedefleri benimsetme fonksiyonunu yerine getirir. Dolayısıyla örgütlerin tüm kaynaklarını örgütsel hedefler doğrultusunda kullanabilmesi için, etkili misyon ve vizyon bildirimleri bir gerekliliktir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, üniversitelerin misyon ve vizyon bildirimlerinin, inovasyona ilişkin ifadeler içermesi beklenir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, İktisat, İşletme, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültelerinin misyon ve vizyon bildirimlerinin inovasyon kavramı çerçevesinde karşılaştırmalı olarak analizidir.

INNOVATION AWARENESS OF UNIVERSITIES IN MARMARA REGION: A COMPARATIVE ANALYSIS ON MISSION AND VISION STATEMENTS

Although they are institutions affected by the rapid change and transformation process in the world, universities are among the sources that bring this change and transformation. Since the change and transformation process is continuous, universities should always aim novelties that creates institutional and social value –in other words, innovation-. The objectives and future foresights of institutions are announced through mission and vision statements. The mission and vision determined by the top management of the institution, fulfil the function of guiding the employees and adopting the institutional objectives. Therefore, effective mission and vision statements are necessary for institutions to use all their sources towards institutional objectives. Therefore, mission and vision statements of the universities should include terms about innovation. In respect to this, the aim of this study is to analyse the mission and vision statements of the faculties of economic & administrative sciences, political sciences, social sciences, administrative sciences, economics, business, business & management; business, administrative & social sciences of the state and foundation universities located in Marmara Region comparatively.

Kaynakça

ALTINKURT, Y. ve YILMAZ, K. (2011), İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarının Vizyon, Misyon ve Değerleri ile İlgili Bir Çözümleme, Akademik Bakış Dergisi (23), 1-15.

DEMİR, C. ve YILMAZ, M. K. (2010), Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), ss.69-88.

GRUSENMEYER, D. (2019), Mission, Vision, Values & Goals, https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/36906/pdmission.pdf?sequence=1&isAllowed=y, (Erişim Tarihi: 04.04.2019).

GÜNGÖR, G. ve GÖKSU, A. (2019), Kamu İnovasyon Uygulaması: Türkiye Örneği, Akademik Platform , http://www.isites.info/pastconferences/isites2013/isites2013/papers/isites13246.pdf, ss.1245-1254.

HOFSTRAND, D. (2019), Vision and Mission Statements -- a Roadmap of Where You Want to Go and How to Get There ,https://www.extension.iastate.edu/agdm/wholefarm/pdf/c5-09.pdf, (Erişim tarihi: 4.4.2019).

KALAY, F., TUNCER, C. O., KIZILDERE, C., ARSLAN KALAY, H. (2015), Stratejik İnovasyon Yönetimi Uygulamalarının Firma İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkileri, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 10(2), 67-77.

KARAGÖZ, U. (2013), Kamu Sektöründe Yeni Bir İnovasyon Girişimi: Hizmet Envanteri Veri Tabanı (Hevt) Projesi, Türk İdare Dergisi, 476, 133-150.

KANTABUTRA, S. ve AVERY, G. C. (2010), The power of vision: statements that resonate, 31 (1), 37-45.

KANTABUTRA, S. (2008), ‘‘What do we know about vision?’’, Journal of Applied Business Research, 24(2), 127-38.

ÖZDEMİR, M. (2010), Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11(1), 323-343.

RAJASEKAR, J. (2013), A Comparative Analysis of Mission Statement Content and Readability, Journal of Management Policy and Practice, 14(6): 131-147.

TANKOVIĆ, A. Č. (2013) Defining Strategy using Vision and Mission Statements of Croatian Organizations In Times Of Crisis, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 26(1), 331-342,

YLIMAKİ, R. M. (2006), Toward a New Conceptualization of Vision in the Work of Educational Leaders: Cases of the Visionary Archetype, Educational Administration Quarterly, 42 (4), 620-651