KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MARKALAŞMA VE ÇOK ULUSLU ŞİRKET MARKALARI & MARKALARIN KÜRESEL ETKİNLİĞİ

Küreselleşme sürecinde, dünyada üstünlükleri kabul edilmiş olan bazı markaların, küresel ekonomi politikaları ve doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde satışlarının azami artış göstermesi nedeniyle küresel marka haline geldikleri görülmüştür. Bu çalışmada, aslında daha önceden var oldukları halde küresel ekonomi sistemiyle çok fazla büyüme gösteren yüksek gelirli işletmelerin arka planında aynı zamanda kendi marka stratejilerinin rolü araştırılmaktadır. Ayrıca, eski ekonomi sistemlerindeki ulusal pazarlar ile küresel ekonomi sisteminin uluslararası pazarların çok farklı olması nedeniyle küreselleşen şirketlerin marka stratejilerini küresel ekonomi şartlarına göre belirledikleri görülmüştür. Çünkü küresel marka olması istenen bir ürünün bütün dünya pazarına kaliteli bir biçimde sunulabilmesi için dünyada bölgesel, yöresel ve kültürel farklılıklar nedeniyle küresel tüketim toplumunun istek ve ihtiyaçların da farklı olması nedeniyle her ürünün dünya ekonomisine girmesi aynı kolaylıkta olmamaktadır. Bu yüzden belirli özelliklere sahip bir ürünle dünya pazarında faaliyet gösterebilmek güçlü bir markaya ve yüksek finansal güce sahip olmayı gerektirdiği için küreselleşmenin başlangıç ve gelişme yıllarında daha ziyade dünyadaki çok büyük şirketler faaliyet gösterebilmiştir. Bu çalışma kapsamında, dünyadaki çok daha küçük işletmelerin de gelirlerinin arttırabilmek için küresel marka oluşturabilmesinin çareleri araştırılmaktadır.

BRANDING AND “BRANDS OF MULTINATIONAL CORPORATIONS” IN GLOBALIZATION PROCESS & GLOBAL ACTIVITY OF BRANDS

It was seen in globalization process that some brands whose superiorities have been recognized in the World have become global brand due to the fact that their sales showed greatest increase thanks to global economy policies and direct foreign investments. In this study, the role of brand strategies of high-income businesses demonstrating high growth with the global economy in the background are investigated although in fact they have been existed earlier. Also, it is seen that since national markets in the old economy systems and international markets in global economy systems are quite different, the globalizing corporations determine their brand strategies by the global economy conditions. Because any product does not enter into the World economy at the same easiness since request and needs of the global consumption community are different due to the regional, local and cultural differences in the World in order for any product that is desired to be global brand to be offered to the World market in a qualified way. Therefore, since being active in the World market with any product having certain specifications entails to have a strong brand and high financial power, rather very big corporations in the World were only be able to operate in the initial and development years of the globalization. Within the scope of this study, remedies for much smaller businesses in the World to build a global brand in order to increase their incomes are being investigated.

Kaynakça

BOZKURT, İ. (2004). İletişim Odaklı Pazarlama. İstanbul: MediaCat Akademi

BURBACH, R. NUNEZ, O. and KAGARLITSKY, B. (1997). Globalization And Its Discontents: The Rise of Post Modern Socialisms. London: Pluto Press, 57-63.

CASTENADA, J. (1997). Utopia Unarmed. from Burbach, R. ( Ed.), Globalization and its Discontents: The Rise of Post Modern Socialisms, 159.

FILL, C. (1995). Marketing Communications: Frame works, theories and applications. Prentice Hall- Hertfordshire

FOWLES, J. (1996). Advertising and Popüler Culture Foundations of Popüler Culture. New Delhi: Sage Publication

FROMM, E. (1990). Sağlıklı Toplum. Çev: Y. Salman, Z. Tanrısever. 4. Bs. Payel Yayınları. İstanbul

FROMM, E. (1993). Sahip Olmak ya da Olmak. Ed. ANSHEN, R.N. Çev: Aydın Arıtan, Arıtan Yayınevi, İstanbul.

GÖKÇE, O. (1993). İletişim Bilimine Giriş. İdefix Yayınları. Konya

GRAY, J. (1999). Sahte Şafak. Çev: Gül Çağalı Güven, İstanbul: Om Yayınevi, s:n 84.

GÜRGEN, H. (1996). “ Reklam ve Tüketim”, Yeni Türkiye Dergisi, sayı:11. 432-436

HARVEY, D. (1997). The Condition of Postmodernity, BURBACH (Ed.), 58-59.

HATİBOĞLU, Z. (1986). Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi. Temel Araştırma Yayınları, İstanbul. No: 8

HAWKINS, D.I., Best, R.J., Coney, K.A. Consumer Behavior. Fifth Edition- Boston

İSLAMOĞLU, A.H. (1999). Pazarlama Yöntemi- Stratejik ve Global Yaklaşım. Beta Yayıncılık, İstanbul.

KAVAS, A. (2004). Marka Değeri Yaratma, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Cilt 3 Sayı:8,

KLEİN, N. (2002). No Logo – Küresel Markalar Hedef Tahtasında, N. Uysal (çev.), 1.baskı, İstanbul: Bilgi Yayınları, Uluslararası Bestseller Dizisi. 30.06.2006

KOCABAŞ, F., ELDEN, M., ÇELEBİ, S.İ. (2000). Marketing PR. MediaCat, Ankara.

ODABAŞI, Y. ve BARIŞ, G. (2002). Tüketici Davranışı. İstanbul: MediaCat Kitapları.

ÖZCAN, M. (2000). Uluslararası Pazarlama. Türkmen Kitabevi, İstanbul.

ÖZİNEL AYTEMİZ, A. (2010). Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve Ayırt Ediciliğin Kaybedilmesi. TC Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, Ankara. Alıntı; Türk Dil Kurumu TDK, 2009. Genel Türkçe Sözlük, www.tdk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 01.01.2020).

REİCH, R. (1992). The Work of Nations. The Vintage Books. New York.

TEKİNAY, N. A. (2004). Marka İsimleri, Capital, İstanbul.

TOPÇUOĞLU, N. (1996). Basında Reklam ve Tüketim Olgusu, Yeni Türkiye Dergisi, sayı: 11, Vadi Yayınları, İstanbul.

THEODOSİU, M. LEONİDOU, L.C. (2003). Standardization Versus Adaptation of International Marketing Strategy: An Integrative Assessment of the Emprical Research. International Business Review. (12). 143

TURANLI, R. (1994). İktisadi Düşünce Tarihi. Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 65.

ULAŞ, D. Marka – Küresel Marka, (2017). https://www.google.com/BCresel+Marka+etkileri , Power Point Ders Notları, (Erişim Tarihi: 17.10.2018)

YÜKSEL, H. (1988). Toplumsal İletişimde Televizyon Reklamlarının Kültürel Değişmeye Etkisi, Pazarlama Dünyası, Mart, Nisan, 25-29.

WELLS, W.D., PRENSKY, D. (1996). Consumer Behavior. John Wiley & Sons, Inc., New York.

WRIGHT, J. S. vd. (1983). Advertising, 4. Education, Tata McGrow Hill Publishing Com. New Delhi.