ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SENDİKALARA YÖNELİK TUTUMLARI

Bu çalışmanın amacı, cinsiyet, ailenin sendikalara katılımı ve eğitim görülen alan ile sendikal tutumlar arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini üniversite son sınıfta yer alan 368 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin analizinde frekans dağılımı, tanımlayıcı istatistikler, güvenirlik analizi ve te testi kullanılmıştır. Öğrencilerin sendikal tutum ortalamaları 4,63±1,03 olarak tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bir diğer önemli sonuç ise, eğitim görülen alan ile sendikal tutumlar arasında anlamlı bir ilişkinin olmasıdır. Ayrıca kadın öğrenciler ile erkek öğrencilerin sendikal tutumları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, henüz istihdam içerisinde yer almayan öğrencilerin sendikal tutumlarının sendikalaşma için kritik bir öneme sahip olduğu ifade edilebilir.Anahtar Kelimeler: Sendikal tutum, ailenin sendikal katılımı, eğitim, cinsiyet farklılıklarıUNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS TRADE UNIONSAbstractThe aim of this study was to examine the relationship between attitudes to trades unions and gender, family membership of trades unions and area of education. The study sample comprised 368 final year university students. In the data analysis, frequency distribution, descriptive statistics, reliability analysis and Student’s t-test were used. Support of the students for unionisation was determined as mean 4.63±1.03. Another significant finding of the study was that there was a significant relationship between the field of study and attitude towards trades unions. No significant relationship was determined in terms ofgender. These findings directly indicate the critical importance for unionisation of the attitudes towards trades unions of students who are not as yet in employment.Keywords: Attitude to trades unions, family membership of trades unions, education, gender differences

UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS TRADE UNIONS

The aim of this study was to examine the relationship between attitudes to trades unions and gender, family membership of trades unions and area of education. The study sample comprised 368 final year university students. In the data analysis, frequency distribution, descriptive statistics, reliability analysis and Student’s t-test were used. Support of the students for unionisation was determined as mean 4.63±1.03. Another significant finding of the study was that there was a significant relationship between the field of study and attitude towards trades unions. No significant relationship was determined in terms of gender. These findings directly indicate the critical importance for unionisation of the attitudes towards trades unions of students who are not as yet in employment.Keywords: Attitude to trades unions, family membership of trades unions, education, gender differences

Kaynakça

Akbıyık, Nihat (2012), “Sendika Üyeliği Ve Sendikal Bağlılığı Etkileyen Unsurlar”, Hikmet Yurdu, 5 (9), s. 37-64.

Allan, A., Bamber, G., Oliver, D. (2006) ,“Student Experiences at Work and Attitudes to Unionism: A Study of Retailing and Fast Food”, the 20th Conference of the Association of Industrial Relations Academics of Australia and New Zealand (Volume 1), Adelaide, 1-3 February, pp. 29-38. Barling, Julian, E., Kelloway, Kevin & Bremermann, Eric H. (1991), “Preemployment predictors of union attitudes: The role of family socialization and work beliefs”, Journal of Applied Psychology, 76(5), pp. 725-731. Chang, Tracy F.H., (2003) “A structural model of race, gender, class, and attitutes toward labor unions”, The Social Science Journal, 40, pp. 189-200.

Dasgupta, Sukti (2002), “Attitudes towards trade unions in Bangladesh, Brazil, Hungary and Tanzania”, International Labour Review , 141(4), pp. 413-440.

Dekker, I., Greenberg, L. & Barling, J. (1998), “Predicting union attitudes in student part-time workers”, Canadian Journal of Behavioural Science, 30, pp. 49-55.

Güney, Salih (2009), Sosyal Psikoloji, 1. Bs., , Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. Heshizer,Brian; Hrivnak, Mary W. & Sterbenz, Kathleen , (1997) “Gender Differences in the Attitudes of Teenagers Toward Unions”, American Journal of Business, 12(2), pp. 47–56.

Hogg, A. Michael & Vaughan, M. Graham (2007), Sosyal Psikoloji, Çev. İbrahim Yıldız ve Aydın Gelmez, , 1.Bs., Ankara, Ütopya Yayınları: 150. Jackstadt, Stephen L. & Brennan, Jerry M. (1983), “Economic Knowledge and High School Student Attitudes Toward the American Economic System, Business, and Labor Unions”, Theory and Research in Social Education, 11( 3), pp. 1-15.

Kağıtçıbaşı, Çiğdem (2010), Günümüzde İnsan ve İnsanlar, 12. Bs., İstanbul, Evrim Yayınevi.

Kayıkçı, Kemal (2013), “Türkiye’de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri”, Amme İdaresi Dergisi, 46(1), s. 99-126.

Kelloway, E. K. & Newton, T. (1996) “Preemployment predictors of union attitudes: The effects of parental union and work experiences”, Canadian Journal of Behavioral Science, 28, pp. 113–120.

Kelloway, E. K. & Watts, L. (1994) “Preemployment predictors of union attitudes: Replication and extension”, Journal of Applied Psychology, 79, pp. 631-634.

McShane, Steven L.(1986), “General union attitude: A construct validation”, Journal of Labor Research, 3(4), pp. 403-417.

Morand, D.A. (1998), “Exploring the Relationship Between Authoritarianism and Attitudes Toward Unions”, Journal of Business and Psychology, 12 (3), pp. 343-353.

Oliver, Damian (2006), “Undergradute Student Employment and its Effect on Graduates’ Atititudes toward Work, Employment and Trade Unions”, PhD of Thesis, Universty of Griffith.

Pesek, James G., Raehsler, Rod D. & Balough, Robert S. (2006), “Future professionals and managers: Their attitudes toward unions, organizational beliefs, and work ethic”, Journal of Applied Social Psychology, 36(6), pp. 1569-1594.

Robbins, P. Robbins &Judge, A. Timothy (2012), Örgütsel Davranış, Çev. Ed. İnci Erdem, 1. Bs., Ankara, Nobel Yayınevi.

Seçer, Barış (2009), “Kadınların Sendikalara Yönelik Tutumları ile Cinsiyet Ayrımcılığı Algılarının Sendika Üyesi Olma İsteğine Etkisi”, Çalışma ve Toplum, 4, s. 27-60.

Tessema, Mussie T., Sauers, Daniel, Bjorke, Joell, & Ready, Kathryn J. (2013), “College Students’ Attitudes Toward Labor Unions: Implications for Employers”, Journal of Higher Education Theory and Practice, 13(1), pp. 112-128.

Turner ,Thomas & D’Art, Daryl (2012), “Public Perceptions of Trade Unions in Countries of the European Union: A Causal Analysis”, Labor Studies Journal, 37(1), pp. 33–55.

Uçkan, Banu, Kağnıcıoğlu, Deniz (2009); “İşçilerin Sendikalara İlişkin Algı ve Tutumları: Eskişehir Örneği”, Çalışma ve Toplum, 3, s. 35-56. Urhan, Betül (2005), “Türkiye’de Sendikal Örgütlenmede Yaşanan Güven ve Dayanışma Sorunları”, Çalışma ve Toplum, 1, s. 57-87.

Urhan, Betül (2012), “İşçilerin Sendikaya Üye Olma Nedenleri ve Sendikaların Yeni Üye Kazanmaya Yönelik Stratejileri”, İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14 (2), s.33-56.

Urhan, Betül ve Selamoğlu, Ahmet, (2008); “İşçilerin Sendikalara Yönelik Tutum ve Davranışları: Kocaeli Örneği”, Çalışma ve Toplum, 3, s. 171-1