Güney Afrika'da Cape Koloni Topluluğunun Oluşumu ve Osmanlı Türk Varlığı

Öz Bu makale, Cape Koloııiyal Toplumunun kıırıılıışıııııı incelemek anıacıııdadır. İncelemede Doğu Batı olarak aıılamlaııdırılaıı Osmanlı ile Batılı Devletler arasında cereyan eden küresel giiç ilişkileri ve çatışmalarının sonucıında ortaya çıkan sömürgecilik hareketine bağlı olarak olıışaıı ikinci büyük küresel ııiifııs hareketinde önemli bir kesişme ııoktası olaıı Cape Koloni Topluluğunun kıırıılıışu tarihselci bir yaklaşımla analiz edilmektedir. Dünyanın ekonomik ve politik imkanlarına yön vermek isteyen güçlerin yol açtığı uluslar arası ticari ve askeri çatışmalarda kendini savunma mekanizmalarından yoksun insanlar ve inançların araçsal/aştırıldığı varsayımına dayanan bu çalışma;]ö. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında cereyan edeıı Sömürgecilik hareketinin küresel kilit noktasında; Ümit Bıırnıı, kaderleri kesişen insanların Küresel Güçlerin çatışma ve ıızlaşmalarına bağlı olarak inşa ettikleri toplumsal kimliğin sosyolojik parametrelerini açıklanıaktadır. Aynı zamanda Batı ile Osmanlı arasındaki saflaşınanın nedenlerini ve dünyayı anlamlandırma farklarını vurgulamakta; bu saflaşmanın küresel sonııçlarını Cape Koloııiyal Toplulıık üzerinden tartışmaktadır

Kaynakça

Armaoğlu, Fahir. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Cilt 1—2: 1914 1995), Alkım Yayınevi, lstanbul

Akgündüz, Ahmed ve Öztürk Said, (2000), Bilinmeyen Osmanlı, OSAV. lstanbul

Braudel Fernand, (1989). (Çev. M. Ali Kılıçbay), Akdeniz ve Akdeniz Dünyası. Cilt:l. Eren Yayınlzuı, İstanbul

da Costa, Yusul'. (1994) *The Early Cape Muslims: Victims of European Colonising in Asia and Africa’, Pages from Cape Muslim History, Pty Ltd, Cape Town

Davids, Achmat, (1994), “The Origins ol' The Hanali—Shali’i Dıspute and The impact ol’ Abu bakı

Efendi, Pages from Cape Muslim History, Pty Ltd. Cape Town

Davutoğlu. Ahmet, (2001), Stratejik Derinlik, Küre Yayınları,lstanbul

Fuller, Graham E. —Lesser lan O., Çev. Yaşar Bülbül, (2000) Türkiye’nin Yeni Jeopolitik Konumu, Alfa. lstanbul

Fuller. Graham E. —Lesser lan O.. Cev, Özden Arıkan, (1996). Sabah Kitapları. lstanbul

Kennedy, Paul, Çev. Birtane Karanakçı. (1996). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ankzua

Mahida, Ebrahim Mahomed. (1993). History of Muslims in South AfricazA Chronology. Published by Arabic Study Circle, Durban

Sander, Oral, Ders Notları, SBF, Ankara

Sezer, Baykan, (1988), Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Sümer Kitabevi, lstanbul

Uçar Ahmet, (2000), Güney Afrika’da Osmanlılar. Tez yayınları. İstanbul

Uçarol, Rifat, (1995), Siyasi Tarih. Filiz Kitabevi, İstanbul

Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Büyük Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Cilt: 2— 4. Ankara