Yıl 2015, Cilt: 16 Sayı : 1 Sayfalar 25 - 44 2015-04-24
KURUMSAL BAĞLILIK: YENİ KURULAN BİR ÜNİVERSİTEDE KURUMSAL BAĞLILIK SEVİYESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Selami ÖZCAN,Hacer AKDOĞAN
15 261

Öz entrCorporate commitment refers the level of loyalty and commitment of the employees towards the corporate. Corporate commitment affects the employees’ embracement of the organization’s objectives and voluntary activities for the corporate. In addition, it enables the exploration of the employees’ all abilities and knowledge. If the corporate commitment level of a company is high, it means that there are highly motivated employees in the company. In this interaction, there is a mutual benefit for both corporate and employees. In this study, it is aimed to be revealed the relationship between corporate commitment levels (as attitudinal and behavioral commitment) of the employees who work for newly established universities and the demographic characteristics of the employees. demographic features affect corporate commitment level, while personal traits has no effect on the corporate commitment levelKurumsal bağlılık, çalışanın kuruma olan sadakat ve aidiyet derecesini ifade eder. Çalışanların kurumla özdeşleşme, kurum amaçlarını benimseme ve kurum için gönüllü çabada bulunma faaliyetlerine yön veren kurumsal bağlılık; kurumda çalışanların tüm yetenek ve bilgilerini ortaya çıkarmasına imkan sağlar. Sonuçta kurumsal bağlılık seviyesi yüksek olan kurumlarda, motivasyonu yüksek tatmin olmuş çalışanlar var demektir. Bu etkileşimde hem kurum hem de çalışanlar karşılıklı fayda sağlarlar. Yeni kurulan devlet üniversitelerine örnek teşkil eden; bu araştırmaya konu olan üniversite çalışanlarının kurumsal bağlılık seviyelerine ilişkin bu çalışmada, çalışanların kurumsal bağlılık ölçütleri “Tutumsal” ve “Davranışsal” bağlılık olarak ele alınmış ve bu bağlılık şekillerinin demografik özelliklere bağlı olarak nasıl gerçekleştikleri değerlendirilmiştir.Araştırma, demografik bileşenleri teşkil eden gruplara göre analize tabi tutulan katılımcıların cevaplarının değerlendirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bir kısım demografik değişkenlerin kurumsal bağlılık seviyesini etkilediği görülürken, kişiye has özelliklerin bu anlamda bir etki veya farklılık oluşturmadığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

entrCorporate commitment, Newly Established UniversityKurumsal Bağlılık, Yeni Kurulan Üniversite
AYDEMİR Muzaffer ve Ceyda ERŞAN (2011), “Yeni Kurulan Üniversitelerde Örgütsel Bağlılık Sorunu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 13; Sayı 1; 55-72.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 24 Nisan 2015
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Nisan 2015


Makalenin Yazarları
Selami ÖZCAN
Hacer AKDOĞAN