Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı : 2 Sayfalar 661 - 672 2019-12-31
Opinions of Social Studies Teachers on Teaching Profession Seminars
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Seminerlerine İlişkin Görüşleri
Mehmet ORAN,Mesut IŞIKLI
21 261

Anahtar Kelimeler

Aydın, N. ve Yılmaz, A. (2010). “Yapılandırmacı Yaklaşımın Öğrencilerin Üst Düzey Bilişsel Becerilerine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 57-68.Aytaçlı, B. (2012). Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-9.Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmada Örneklem Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274. Başar, E. (2007). “Türkiye’deki Eğitimin Tarihsel Gelişimi”, Bulunduğu Eser: Eğitim Bilimine Giriş, (Ed: Demirel, Ö. ve Kaya, Z.), 2. Baskı, PegemA, Ankara.Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme, 3. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.Genç, G. S. (2015). Mesleki Gelişim Seminer Çalışmalarının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi Örneklemi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul.Gültekin, M., Güvey Aktay, E. ve Gültekin I. (2018), İlköğretimde Mesleki Çalışma (Seminer) Dönemi Uygulamaları. AJESI- Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 482-513.Keskin, Y. (2009). “Türkiye’de İlkokul Programlarında Yer Alan Sosyal Bilgiler İçerikli Derslere Ait Öğretim Programlarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(2), 107-130.MEB. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yaptıkları Mesleki Seminer Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, AnkaraMilli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Kurulu (2008), Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, Ankara.Morgil, F. İ. ve Yılmaz, A. (1999). Fen Öğretmeninin Görevleri ve Nitelikleri, Fen Öğretmeni Yetiştirilmesine Yönelik Öneriler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15: 181-186.Nalçacı, A. (2001). Cumhuriyetten Günümüze İlköğretim Sosyal Bilgiler Programındaki Değişmelerin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Erzurum.Şahin, C. (2001). “Sosyal Beceri ve Sosyal Yeterlilik”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 9-19.Yıldırım, A. ve Hasan Ş. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 7. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-5995-8430Yazar: Mehmet ORAN (Sorumlu Yazar)Ülke: Turkey

Orcid : 0000-0002-1056-9909Yazar: Mesut IŞIKLI Kurum: Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi ABDÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019


Makalenin Yazarları
Mehmet ORAN
Mesut IŞIKLI