Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Deniz yolu ile eşya taşımacılığında geç teslimden kaynaklanan zararlardan sorumluluk

Yazar kurumları :
İstanbul Barosu1
Görüntülenme :
257
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile; „denizyolu ile taşınmak üzere teslim alınan yükün varma limanına geç ulaş-ması‟ olarak ele aldığımız; gecikme halinde ortaya çıkan zararda, taşıyanın sorumluğunun incelenmesi amaçlanmaktadır. Bilindiği üzere, yükün varma limanına geç teslim edilmesi halinde yükün piyasa değerinin düşmesi, bu gecikmenin kâr kaybına yolaçması, gecikilen süre zarfında yük ilgilisinin başkaca masraflara katlanması gibi, zarar kalemleri ortaya çıkmakta ve bu zarara kimin katlanacağı konusu önem arzetmektedir. Yürürlükteki mevzuatımızda bu durumu düzenleyen özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak henüz taraf olmadığımız Ham-burg Kuralları‟nda gecikme zararı konusu etraflıca ele alınarak düzenlenmiştir ve yakın za-manda yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı‟na da Hamburg Kuralla-rı‟nın anılan gecikme zararına ilişkin hükümlerinin çoğu aynen aktarılmıştır. Bu nedenlerle bu çalışmada gecikme zararı halinde taşıyanın sorumluluğu; mevzuatımız, Hamburg Kuralla-rı ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısı kapsamında değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the liability of the carrier regarding the damages due to the late delivery.As it is known, because of late delivery of cargo causes many loss items such as; loss of profit, decrease of the value of the cargo at the market, other certain expenses may also occur. So the question who is going to bear these extra costs becomes an important issue. In our legislation there is not any specific clause regarding late delivery by sea. But Hamburg Rules that are not ratified by us yet, set this subject thoroughly and the Draft Tur-kish Commercial Code in preparation to come into force soon adopted the related provisions of Hamburg Rules per se., Turkish legislation, Hamburg Rules and The Draft Turkish Com-mercial Code‟s provisions about carriers liability regarding late delivery are all examined within references in this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :