Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel adalet ve bağlılık ilişkisi: konaklama işletmelerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı işgörenlerin içinde bulundukları organizasyona karşı olan adalet duyguları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin konaklama işletmelerinde tespit edilmesidir. Bu ilişkinin ayrıca adalet kavramının unsurları olan dağıtımsal adalet, prosedürel adalet ve etkileşimsel adalet açısından da belirlenmesi çalışmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Muğla ilinde toplam 864 konaklama işletmesinde çalışan 157648 işgören arasından basit tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilen 426 işgören üzerinde yürütülen uygulama ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda genel örgütsel adalet duygusu, adalet unsurları ve örgütsel bağlılık arasında %0,5 önem düzeyinde anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. Var olan ilişkinin şiddeti ve düzeyi; genel örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasında %62,4 olarak tespit edilmiştir. Adalet unsurları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin düzeyi; dağıtımsal adalet ile bağlılık arasında % 51, prosedürel adalet ile bağlılık arasında % 45 ve etkileşimsel adalet ile bağlılık arasından % 62 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca bu ilişkinin cinsiyet, çalışılan yıl ve eğitim değişkenleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığına da bakılmıştır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to determinate the relationship between organizational justice and organizational commitment in accommodation enterprises. It was also aimed to determinate that relationship in term of distributive justice, process justice and interaction justice. In this scope a case study was carried out on 426 employee who work in holiday village and 4-5 stars hotel in Muğla province. The questionnaire forms were used to collect data from sample group. According to the analyzing of collected data, a significant relationship was found between general organizational justice, distributive justice, process justice, interaction justice and organizational commitment at the 0,05 significant level. The level of the relationship for general organizational justice and organizational commitment was 62,4%. The level of the relationship between distributive justice and commitment was 51%, between process justice and commitment was 45%, between interaction justice and commitment was 62%. Also the differentiation of those relationships in term of gender, education level and the type of enterprises were searched.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :