SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN GENÇ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GSM MARKALARI TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tüketicileri, işletmeleri ya da aracı kurumları daha hızlı ve daha fazla miktarda satın almaya yönlendirecek dürtüleri harekete geçirmeye odaklı araçlardan oluşan tutundurma çabaları şeklinde tanımlanmakta olan satış geliştirme faaliyetlerinin tüketici satınalma davranışları üzerindeki etkileri araştırılmaktadır

SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN GENÇ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GSM MARKALARI TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

This study also constitute the majority of the customers of a major GSM companies in the mobile phone sector, sales development activities of young consumers consumers will examine the effects of satmalına behavior. Study of the sample audience, Selçuk University students gsm network subscribers

Kaynakça

Engel, James F., Martin R. Warshaw, Thomas C Kinnear ve Bonnie B Reece ; Promotional Strategy: An Integrated Marketing Communication Approach, Cincinnati, OH: Pinnaflex Educational Resources, Ninth Edition, Inc,2000

Gülçubuk, A, “Tüketicilere Yönelik Satış Geliştirmenin Artan Önemi, Uygulanabilirliği ve İzlenecek Stratejilerin İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi”. Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review. 7(1): 57– 77,2007

Levy Michael & Weıtz Barto, Retail Management, Second Edition,Irwin Inc.,1995

Mucuk İsmet ,Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, İstanbul,2001