Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İşletme Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A field study on the approach of small and medium enterprises (smes) to the information and communication technologies and its required skills

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Small and Medium Enterprises (SMEs) are the main driver of a country's economic growth. SMEs are thought to be an important source and factor in job creation and they provide flexible working opportunities for the white collar workers. The importance of the SMEs is growing since they have an important impact on the economy which is recently in crises. The rising unemployment rates of the countries cause many social and economic problems in the world. Therefore, SMEs, as an engine in economies, should be studied in terms of their adaption of new technologies which are the most important means to enter new markets and create new jobs. With the globalization, SMEs couldn't go beyond their national borders as much as big companies did and lagged behind of the new global markets. To be able to reach new customers who are far from their countries and to compete with their rivals in both national and international arena, SMEs should adapt to the information and communication technologies. These technologies make them faster and stronger by establishing new channels, reducing time to market, providing opportunities to work more flexible and creating new jobs. In order to catch up with these new developments, which make the firms more competitive, SMEs should consider the ICTs as a strategic integral part. In this study, it is aimed to find out to what extend small and medium companies use information technologies, if they integrate these technologies into their business processes, cut their costs by using ICTs and want to invest more for information technologies. In this work, the subject is separated into 2 sections. In the first section, the literature is reviewed and some explanations and examples are given from the world and Turkey. In the second section of the study, the survey is used to find answers to the questions mentioned above in relation to SMEs and their integration with information and communication technologies. This survey was conducted on January in 2009, with 288 small and medium companies in Istanbul -is the biggest city of commerce in Turkey. The SPSS program is to be used to compile this data which is cross-examined and then results will be obtained to be used for the present study.

Özet İngilizce :

Küçük ve Orta Boy Firmalar (KOBİ) bir ülkenin ekonomik büyümesinin asıl unsurlarındandır. KOBİ'ler iş yaratmada önemli bir kaynak ve faktör olmanın yanında, beyaz yakalı çalışanlar için de esnek çalışma imkânları sunmaktadırlar. Son yıllarda krizler içerisinde olan ekonomi üzerinde artan etkisinden dolayı, KOBİ'lerin önemi giderek büyümektedir. Ülkelerin artan işsizlik oranları Dünya'da birçok sosyal ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle, ekonominin motoru olarak değerlendirilen KOBİ'lerin, yeni işleri yaratma ve yeni piyasalara girmenin en önemli aracı olan yeni teknolojilerin benimsenmesi yönüyle çalışılmaları gerekmektedir. Küreselleşme ile birlikte KOBİ'ler, büyük firmaların açılabildiği kadar ulusal sınırların ötesine gidemediler ve yeni küresel piyasaların gerisinde kaldılar. Kendi ülkelerinden uzak olan yeni müşterilere ulaşabilmek ve hem ulusal ve hem de uluslararası alanda rakipleri ile mücadele edebilmek için, KOBİ'ler bilgi işlem ve iletişim teknolojilerini benimsemiş olmalıdırlar. Bilgi teknolojileri sayesinde KOBİ'ler yeni satış kanalları kurabilecekler, pazara çıkma zamanını azaltacaklar, yeni istihdam alanları açacaklar, daha çok esnek çalışma imkânları sağlayacaklar ve böylece daha hızlı ve sağlam bir yapıya bürüneceklerdir. KOBİ'leri daha rekabetçi yapan bu yeni gelişmelere ulaşmaları için, bilgi teknolojilerini vazgeçilemez stratejik bir unsur olarak benimsemeleri gerekmektedir. Bu çalışmada, KOBİ'lerin ne kadar bilgi teknolojilerini kullandıkları, bilgi teknolojilerini iş süreçlerine entegre edip etmedikleri, bilgi teknolojilerini kullanarak maliyetlerini ne kadar düşürdükleri ve bu teknolojiler için yeni yatırımlar yapmak isteyip istemedikleri anlaşılmaya çalışılacaktır. Çalışma iki bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde, literatür gözden geçirilmiş ve hem Dünya'dan hem de Türkiye'den bazı açıklamalar ve örnekler verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, yapılan saha çalışması kullanılmış ve yukarıda bahsedilen sorulara yönelik olarak ve KOBİ'lerin bilgi işlem ve iletişim teknolojilerini benimsemeleri ile alakalı olarak yanıtlar aranmaya çalışılmıştır. Saha çalışması, İstanbul'da 288 KOBİ ile 2009 Ocak ayında gerçekleştirilmiştir. İstatistik programı kullanılarak veriler derlenmiş ve frekans ve çapraz tablolar yoluyla değerlendirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :