Yerşekillerinin Kırsal Yerleşim Dokusu Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek Olarak Tire İlçesi Köyleri

Beşeri özellikler; yeryüzünün iklim, yer şekilleri, hidrografya ve bitki örtüsü gibi fiziki unsurları ile karşılıklı ilişkiler içinde olup, birbirlerini etkilemekte ve şekillendirmektedirler. Her ne kadar günümüzde gelişen teknoloji, insan faaliyetleri üzerinde doğanın belirleyiciliğini kısmen azaltsa da Tire gibi doğal kaynaklan zengin ve tarımsal üretimin yoğun olduğu yerlerde doğal koşullar, birçok yönden etkisini sürdürmektedir. Tire ilçesinin kuzeyi ve güneyi arasında doğal çevre özellikleri açısından büyük farklar vardır. Bu farklılıklar, doğu- batı doğrultusundaki köyler arasında da görülmektedir. Nitekim ilçenin kuzey kesimini oluşturan Küçük Menderes Havzası’nın ova tabanı, ilçe sınırları içinde batıdan doğuya doğru fiziki coğrafya itibariyle pek fazla değişikliğe uğramazken, köyler arasında ise önemli farklılıkların (demografik, ekonomik ve kültürel vd) olduğu görülmektedir. Bu çalışmamda özellikle Tire ilçesinin batısı ve doğusunda yer alan köyler arasında arazi gözlemleri ile saptanan farklılıklar üzerinde durularak bu farklılıkları yaratan sebepler değerlendirilecektir.

Rural Settlements of the Tire Province as an Example to the Effects of Geographıcal Formatıons on Rural Settlement Patterns

Characteristics of Human Geography of an area are closely interconnected with physical features of that area such as topography, hydrography, vegetation and climatology. Even though determinant role of physical characteristics on the human activity in urban areas has been reduced by the advancement of contemporary technologies it is still efficient in the rural where the agricultural production still predominate human activity. The huge difference on physical features in Tire province which can be observed on North-South direction also has affected the rural landscape on that direction. The main interesting point is that the rural landscape is also change in West-East direction where the change of physical features is not clearly visible. The main aim of this study is to explain the rural landscape change on West-East direction in the rural area of Tire province.