1914-1940 YILLARI ARASINDA AVRUPA’DA EĞİTİM ALAN SANATÇILARIMIZIN ÜLKEMİZDEKİ SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI

Öz Bu araştırma ile ülkemizde sanat eğitimi alanındaki tarihsel gelişimin bir bölümüne ışık tutarak geçmişte yaşanan gelişme ve olayların günümüze aktardığı değerlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Sanat eğitimi tarihi çerçevesinde, ülkemizde özellikle Cumhuriyet döneminde sanat eğitiminin önemli bir aşama kaydetmesinde önemli görevler üstlenen Avrupa’ya gönderilen sanatçılarımızın yurda dönüşlerinde sanat eğitimi çalışmaları incelenmiştir.

Kaynakça

ARTUN, Deniz, Paris’ten Modernlik Tercümeleri, İletişim Yayınları, 1. bs., İstanbul, 2007.

BERK, Nurullah, TURANİ, Adnan, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, C.2., Tiglat Yayınları, İstanbul, Ekim, 1981.

BOYAR, Pertev, S., Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyeti Devletlerinde Türk Ressamları, Hayatları, Eserleri, Jandarma Basımevi, Ankara,1948,

ÇOKER, Adnan, BİLENSOY, Kemal, AYSAN, Şükrü (Haz.), Nurullah Berk, Toplu Sergilerimiz, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları, İDGSA Matbaası, İstanbul, 1977.

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yem Yayınları, Cilt:1, İstanbul, 1997.

ERİNÇ, Sıtkı, M., Ercüment Kamlık: 1908-1971, Halk Bankası Kültür Yayınları, Ankara, Ekim 1991.

ERSOY, Ayla, Beşyüz Türk Sanatçısı Plastik Sanatlar, Altın Kitaplar, İstanbul, 2004.

GİRAY, Kıymet, Çallı ve Atölyesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1997., Mahmut Cuda, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2002., Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği, Akbank Yayınları, İstanbul, 1997., İş Bankası Resim Koleksiyonu, Türkiye İş Bankası Yayınları, Sayı Dizisi: 55, 2. Baskı, İstanbul, 2000., “Özel Resim Kurslarının İlk Örnekleri: Serbest Sanat Kursları”, Türkiye’de Sanat Dergisi, S: 27, İstanbul, Ocak/Şubat 1997, s. 44-49.

KIRIŞOĞLU, Olcay Tekin, Sanatta Eğitim, Görmek, Öğrenmek, Yaratmak, Pegama Yayıncılık, Ankara, 2001.

ÖZSEZGİN, Kaya, Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Resmi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1998.

ÖZSOY, Vedat, Resim-iş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003., “75. Yılda Sanat Eğitimi ve Öğretimi” Milli Eğitim Dergisi, 1998, Ocak-Şubat-Mart, S. 59.

PELVANOĞLU, Burcu, Hale Asaf Türk Resminde Bir Dönüm Noktası, Yapı Kredi Yayınları, 1. bs., İstanbul, 2007.

SAN, İnci, Sanat Eğitimi Kuramları, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2003.

TANSUĞ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, 4. bs., İstanbul, 1996., Resim Sanatının Tarihi, Remzi Kitapevi, İstanbul,1999.

TEKELİ, İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, 2. bs., Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999.

TURANİ, Adnan, Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı, İş Bankası Yayınları, 1977.

www.lebriz.com/mag/may00/syetik3.asp, (21.01.2009).

YAMAN, Zeynep, Yasa, Kültür ve Sanat Ortamı. Kültürün Gelişiminde Sanat Öncülüğü, Hacettepe Yay., Ankara: 1994, s. 156.