Kadınların Enerji Tasarrufuna İlişkin Bilgileri

Sürdürülebilir kalkınmanın en temel sorunlarındanbiri konutta kullanılan enerjinin azaltılmasıdır.Kadınların geleneksel olarak üstlendiklerirolleri, onları bu hedefe ulaşmanın kilit oyuncularındanbiri yapmaktadır. Bu araştırma farklıöğrenim düzeyindeki kadınların konutun aydınlatılması,ısıtılması ve elektrikli büyük araçlarınkullanımı konusunda enerji tasarrufuna ilişkin bilgidüzeylerini belirlemek amacıyla planlanmış veyürütülmüştür. Bu amaçla toplam 560 kadınaraştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma sonucundakadınların öğrenim düzeyi yükseldikçe,konutun aydınlatılması, ısıtılması ve elektriklibüyük araçların kullanımı konularındaki enerjitasarrufuna ilişkin bilgi düzeyi ortalama puanlarınında yükseldiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Kadın, enerji, enerji tasar­rufu

Women's Knowledge about Energy Saving

One of the main problems of the sustainable economic development is to reduce the energy consumption. Traditional roles that have been undertaken by women make them key persons to reach this target. This research about energy saving during the usage of white goods as well as during the lighting and heating of the residence has been planned and conducted to determine the knowledge of women, who have different education levels. Scope of the research comprises of 560 women. The results show that together with increase in education level of women, it is observed the average score of the knowledge level about energy saving during the lighting and heating of the residence, usage of white goods, increase as well.