Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Beden eğitimi öğretmen adaylarının beden eğitimi öğretmenliği programı ve program dâhilinde sunulan hizmetler konusundaki memnuniyet düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi1, İnönü Üniversitesi-Rektörlük2, Celal Bayar Üniversitesi3, Hakkari Üniversitesi-Rektörlük4, MEB Beden Eğitimi Öğretmeni5
Görüntülenme :
551
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Beden Eğitimi öğretmenliği programı 4.sınıf öğrencilerinin program dâhilinde sunulan hizmetler, bölüm ve anabilim dalına ilişkin görüşler, anabilim dalında görev yapan öğretim elemanlarına ilişkin sunulan hizmetlerin memnuniyet düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinde öğrenimlerini sürdüren toplam 167 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma tarama modelinde olup anket yöntemi kullanılarak gerçekleşmiştir. Araştırmada, ölçme aracı olarak hazırlanan anketten "Sınıf Öğretmeni Adayları Memnuniyet Anketi'inden yararlanılmıştır. Bu anket, Erdoğan ve Uşak (2005) tarafından geliştirilen"Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Memnuniyet Anketi (PSTSQ)'nden uyarlanmıştır. Anketin cronbach alpha güvenirlik katsayısı 95 olarak bulunmuştur. Anket yoluyla elde edilen verilerin aritmetik ortalama, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak Beden Eğitimi öğretmenlerinin takım üyesi olma becerileri ve arkadaşlık ilişkilerinin, yüksek (%82,6) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü olarak değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, it was aimed to research the services which were provided for the 4th grade Physical Education Program students within the program, opinions about the class and depratment and the satisfaction level of the services which were provided by the academics serve at the department..Totally 167 prospective teachers from Kırıkkale University, Fırat University, İnönü University , Erciyes University,Sakarya University attended to this research. The research is at "Scanning Model" and "Survey Method" is used. " Classroom Prospective Teachers' Satisfaction Survey" is used. This survey is adapted from " Satisfaction Level of Prospective Teacher of Positive Science " which developed by Erdoğan and Uşak. The Cronbach Alpha Reliability Factor is found as 95. Frequency, arithmetic average and percentage is estimated. As a result, friendship relation and the ability of being member of a team of the prospective teachers of Physical Education is found as at a high level ( 82.6%). Results is evaluated among 95% reliability interval and signifance level is evaluated dually at p<0,05.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :