Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

IIB Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An investigation of early childhood educators’ communicative skills according to some variables

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Communicative skill is one of the important prerequisites for an efficient education. Today, the quality of education largely depends on the success of the teacher at communicative skills. Thus it is necessary for the teacher to take part in a good communicative setting and develop his/her related skills. A healthy communication prepares children for knowledge exchange, sharing views, socialization and a healthy personality. From this point of view, this study aimed to investigate early childhood educators' communicative skills according to some variables. The population of the study consisted of the preschool teachers serving at preschool sections of elementary schools located in Afyonkarahisar. Sample of the study was comprised of volunteered 80 preschool teachers holding a major degree in early childhood education. In order to gather data, General Information Form which included items regarding the demographical characteristics of preschool teachers and "Communicative Skills Inventory" which was developed by Ersanlı and Balcı (1998) were used. In the analysis of the data gathered, as the distribution was not normal, Mann-Whitney U-Test was used to look for differences between groups while Kruskal Wallis H-Test was used for comparison between more than two groups. According to the findings, no significant difference was found out between the preschool teachers' communicative skills (cognitive, emotional and behavioral subdimension scores) and their age, duration of service, number of children in their classes and their in-service training experiences.

Özet İngilizce :

İletişim becerisi, eğitimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesinin en önemli koşullarından biridir. Günümüzde eğitim ve öğretim etkinliklerinin kalitesi, öğretmenin iletişim becerilerinde ortaya koyacağı başarıya bağlıdır. Öğretmenin mesleği gereği iyi bir iletişimde olması ve kendini bu konuda geliştirmesi gerekmektedir. İyi bir iletişim çocukları bilgi alış verişine, düşüncelerini paylaşmaya, toplumsallaşmaya ve olumlu bir kişilik geliştirmeye hazırlar. Bu noktadan hareketle araştırma, okul öncesi öğretmenlerin iletişim becerilerinin bazı değişkenler yönünden incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Afyonkarahisar il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilköğretim okullarının bünyesindeki anasınıflarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, evren içinden araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen ve dört yıllık lisans mezunu olan toplam 80 okul öncesi öğretmeni dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, okul öncesi öğretmenlerin demografik özelliklerinin yer aldığı "Genel Bilgi Formu" ve araştırma probleminin çözümü için gerekli bilgileri toplamada Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilen "İletişim Becerileri Envanteri" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde normallik testi sonucunda; gruplar arası farklılık incelenirken ikili gruplarda Mann Whitney U-Testi, ikiden fazla gruplarda ise Kruskal Wallis H-Testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerin iletişim becerilerinde (zihinsel, duygusal ve davranışsal alt boyut puanları) yaş, meslekteki hizmet süresi, sınıftaki çocuk sayısı ve hizmetiçi eğitime katılma durumu gibi değişkenler yönünden anlamlı farklılık görülmediği tespit edilmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :