Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İdil Sanat ve Dil Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Deliliğe övgü: michael cheval’in saray soytarısı metaforuna karnavalesk yaklaşım

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
569
DOI :
Özet Türkçe :

Kültürel bir olgu olarak delilik toplumsal kabullerde ve sanatta sembolik bir rol oynar. Deliliğin dildeki tezahürleri göstergebilimsel çözümlemelere olanak tanır; bununla birlikte "delilerin" nedensellikten bağımsız lügâti, etkileşimi ters yüz ederken, delilik mevhumuyla ortaya çıkan özgürlükten faydalanır. Deliler ile soytarılar, pantomimciler, hokkabazlar arasında zihinsel ve bedensel deformasyon ve grotesk dış görünüş üzerinden kurulan ilişki, Ortaçağ'da "Deliler Bayramı"nı bu aşağılanan gruplara bir arınma ritüeli olarak bahşeder. Ancak Aydınlanmayla beraber akla duyulan büyük tutku, delilerin kapatılarak ıslah edilmesi fikrini doğurur. Bu çalışmada deliler ile soytarılara tanınan ifade özgürlüğünün yarattığı eleştirel imkânların, saray soytarısının iktidarla ilişkisi üzerinden tartışılması amaçlandı. Ortaçağ'dan günümüze deliliğin sanattaki tezahürleri, çağdaş gerçeküstücü ressam Michael Cheval'in "Absürdite" serisi özelinde incelendi. İncelemede Foucault'nun "Büyük Kapatılma" çözümlemesinden ve Bakhtin'in "Karnaval" kuramından yararlanıldı. Böylelikle Cheval'in sosyal eleştiriyi bir tür kendine mal etme ve çarpıtma eylemi olan "detournement" aracılığı ile gerçekleştirdiği, yeniden üretim yoluyla eserlerinde karnavalesk imgeleri canlandırdığı sonucuna erişildi.

Özet İngilizce :

The folly as a cultural phenomenon plays a symbolic role in social acceptances and art. Reflections of folly in language enable semiotic analysis; however language of fools independent from causuality reverses this interaction benefiting from freedom raised by folly. The relationship established by mental and physical deformations and grotesque appearance between fools and jesters, mimes, jugglers deigns these humiliated groups "Feast of Fools" as a purification ritual in the Middle Ages. However with the Age of Enlightenment a great passion for rationality leads to the idea of capture and rehabilitation of fools.In the study it is aimed to discuss that critical possibilities created by freedom of expression for fools and jesters on the basis of relation between court jester and political power. Reflections of folly in art from the Middle Ages onwards is examined in the case of contemporary surrealist painter Michael Cheval's "Absurdity" series. Foucault's "The Great Internment" and Bakhtins's theory of "Carnival" are used in the study. It is concluded that Cheval makes social criticism by the practice of detournement and thruogh reproduction revitalizes carnivalesque images in his works.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :