İBER YARIMADASI’NDA HIRİSTİYAN, YAHUDİ VE MÜSLÜMAN MÜZİK KÜLTÜRLERİNİN BULUŞMASI (1492’den Önce)

Yazar, bu çalışmasında Endülüs’te 700 yıl boyunca bir arada yaşayan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin gerek kendi müzik kültürlerine gerekse ortak müzik kültürüne yapmış oldukları katkılardan bahsetmektedir. Çalışmada ayrıca Müslümanların Endülüs’ü fethiyle birlikte İber Yarımadası’nda başlayan yeni müziksel ve şiirsel değişikliklere yer verilmektedir

The Meeting of Christian, Jewish and Muslim Musical Cultures in the Iberian Peninsula (Before 1492)

In this study, the author mentions the contributions of the Muslims, Christians and Jews who lived together for 700 years in Andalusia to their own musical cultures and common music culture. In this study, it is also included new musical and poetic changes in the Iberian Peninsula beginning with the Muslims’ conquest of Andalusia