XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA DÂHİLİYE ALANINDAKİ REFORMLAR

Öz Bu makaledeXIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda dâhiliye alanındaki değişimler vereformlar ele alınmıştır. Karlofça ve Pasarofça antlaşmalarıyla dağılmasürecine giren Osmanlı Devleti XVII. yüzyıldan itibaren devletin çöküşünüdurdurmak için gerekli olan ıslahatları yapmaya başlamıştır. Islahatlar ilkolarak askeri alanlarda yapılmıştır. Askeri alanlarda yapılan ıslahatların tekbasına yeterli olmadığı, sosyal ve ekonomik hayatın vazgeçilmezi olan idarialanda da ıslahat yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu ıslahatlarTanzimat ile başlamış Meşrutiyet ile devam etmiştir.    Yapılan bu ıslahatlalar ile imparatorluğunmerkez ve taşra teşkilatlarında değişiklikler yapılmıştır.  

Kaynakça

Agoston, G., Masters, B., (2008), Encylopedia of Otoman Empire, (1.Baskı), Infobase Publishing, New York

Akgündüz, A., (2012), Arşiv Belgeleri Işığında Bab-ı Ali'den İstanbul Valiliğine, (1.Baskı), Osmanlı Araştırmaları Vakfı, İstanbul

Akyıldız, A., (2015), Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, (5.Baskı), İletişim Yayınları, İstanbul

Akyıldız, A., Osmanlılar, TDV İslam Ansiklopedisi, 1993, (33), ss.506-509

Berkes, N., (2014), Türkiye’de Çağdaşlaşma, (20.Baskı) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

Farooqhi, S., (2004), Approaching Ottoman History, (2.Baskı), Cambridge University Press, Cambridge

Fındley, C.V., (2014), Osmanlı İmparatorluğu’nda Bürokratik Reform, (1.Baskı), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Fındley, C.V., (2012), Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Porte, 1789-1922, (1.Baskı), Princeton University Press,Princeton N.J

Çadırcı, M., Tanzimat sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi, (2007), İmge Kitapevi, (1.Baskı), Ankara

Çapar, S., “Osmanlı Taşra Yönetiminin Evrimi”, İdarecinin Sesi, 2011, (145, Mayıs -Haziran), ss.36-40

Duman, O., “Bir Orta - Doğu Buhranı Cebel-i Lübnan Olayları (1860-61)” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006, (5), ss.1-15

Fidan, S., Şahin, K., Çelik, F.,” Osmanlı Modernleşmesinin Temel Olgularından Biri: Bürokrasi Osmanlı Modernleşmesinde Bürokrasinin Etkinliği ve Önemi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, ( S.23),ss. 113-128

İpşirli, M., (1993), “Dahiliye Nezareti”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.VIII, TDV Yayınları, İstanbul

Karakoç, İ.,“1876 Tarihi Kanun-i Esasi’de Yürütme Organı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2006, C. 8, (2), ss.115–149

Kıa, M.,(2008), The Otoman Empire, (1.Baskı), Greenwood Press, Connecticut

Kılıç, S., “1876 Meclis-i Mebusanı ve Seçim Hazırlıkları”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2011, (S.30), ss. 27-40

Engin, V., (2003), “Türk Modernleşmesinin İlk Safhaları”, Türk Modernleşmesi, ed. Arif Kolay, Yeditepe Yayınevi, İstanbul

Lewis, B., (2013), Modern Türkiye’nin Doğuşu, (6.Baskı), Arkadaş Yayınevi, Ankara

Ortaylı, İ., (2009), İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, (29.Baskı) TİMAŞ Yayınları, İstanbul

Özdemir, H., (2013), Osmanlı Devleti’nde Bürokrasi, (1.Baskı), ÖKM Yayınları, Konya

Reyhan,C., “Cebel-i Lübnan Vilayet Nizamnamesi, MEMLEKET Siyaset Yönetim, 2006/1, ss.171-181

Sertoğlu, M., (1972), “Salih Hulusi Paşa”, Mufassal Osmanlı Tarihi, C.VI, G