“Bankaların Halka Açılması ve Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü: Hukuksal Bir Bakış Açısı”

Bankaların halka açılmasızındaki temel saik Türkiye’nin 1980 sonrası liberal ekonomi politikalarını benimsemesi ve sermayenin tabana yayılması ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bankaların halka açılması ile hem bankalar daha fazla sermaye toplayarak, yeni yatırımlar yapıp gelişmekte, hem de bankalara sermaye yatıran yatırımcılar temettü geliri sağlayarak karşılıklı kazanımların artması sağlanmaktadır. Ancak, burada önemli olan yatırımcının, yatırım yapacağı kuruluşu iyi tanımasıdır. Bu hem yatırım öncesi, hem de yatırım sonrası belirli finansal raporların kamuya duyurulması ve yatırımcının bilgilendirilmesi ile sağlanır. Bu işin denetimi daha öncesinde sadece SPK denetimindeyken, daha sonra işlem hacminin artması ile kamuyu aydınlatma daha çok önem kazanmış ve öne çıkmıştır. Konu, 2000’ler sonrası bankacılık piyasası ve bu piyasanın Türk ekonomisine kaynak sağlama durumunda olması bakımından dikkate alındığında ise, bu husus daha çok önem kazanmaktadır. Türk finans piyasasının yabancı yatırımcılar için taşıdığı önem ve mali kaynak yaratmadaki rolü, yeni yatırımcıların çekilmesi ve mevcutların korunması açısından daha da önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı 2000’ler sonrası daha da önem kazanan bankacılık sektöründe, yatırımların önemi gereği bankalarda kamuyu aydınlatma yükümlüğünün hukuksal bakış açısı ile değerlendirilmesidir

“Bankaların Halka Açılması ve Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü: Hukuksal Bir Bakış Açısı”

Kaynakça

Alıcı, Yaşar: Bankacılık Kanunu Şerhi, Beta Yayınları, İstanbul, 2007.

Battal, Ahmet: Bankalar Kanunu Şerhi (Sorularla Banka Hukuku), Ankara 2003.

Battal, Ahmet: Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2001.

Battal, Ahmet: Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2001.

Birsel, T. Mahmut: ‘Banka Kavramı ve Bankaların Sınıflandırılması, 7129 sayılı

Bankalar Kanunu Yönünden’, Batider 1964, C.II, s. 627-645.

Güçlü, Hakan: Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi, İstanbul 2010.

İhtiyar, Mehmet: Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma İlkesi, İstanbul 2006.

Kaplan, İbrahim: Banka Sözleşmeleri Hukuku, C. I, Ankara 1996, s. 2 vd;

Kaya, Arslan: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara 2001

Reisoğlu, Seza: ‘Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Bankalar İle İlgili Düzenlemeler’, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, s.579-589. Taşdelen, Servet; Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara, 2006.

Tekin, Kemal Doruk: Banka Sırrı Kavramı Yönünden Bankalarda Sır Saklama Yükümlülüğü, Ankara 2010.

Tekinalp, Ünal; Sermaye Piyasası Hukukunun Esasları, İstanbul, 1982.

Turanboy, Asuman: Halka Açık Banka ve Hissedarının Korunması, Ankara 2002.

Turanboy, Asuman: Insider Muameleleri(Şirkete Ait Gizli Bilgiler Haksız Kullanımı), Ankara 1990.

Yüksel, Ali Sait: Bankacılık Hukuku ve İşletmesi, İstanbul 1974.