ANAYASAL İKTİSAT VE VERGİLEMEDE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ

Hukuki güvenlik ilkesi dar anlamda, hukuk kurallarının devlet tarafından önceden açık, net, anlaşılır ve kesin olarak belirlenmesi ve keyfi değişikliklere konu olmayacak şekilde istikrarlı olması demektir. Bireyler açısından ifade edecek olursa, hukuki güvenlik ilkesi, bireylerin eylem ve davranışlarının hangi hukuki yaptırımlara tabi olacağını önceden açık ve net olarak bilmesi ve davranışlarını bu kurallara göre düzenleyebilmesi demektir. Önceden belirlenmiş bağlayıcı kurallar oluşturulması sayesinde öngörülebilirlik sağlanmış olur. Hukuki güvenlik ilkesi, vergileme açısından da çok önem taşıyan bir ilkedir. İyi bir vergi sisteminin; açıklık, belirlilik, erişilebilirlik, kesinlik, istikrar, geriye doğru yürümezlik vs. ilkelere dayalı olması gerekir. Tüm bu ilkelerin vergilemede “hukuki güvenlik” şemsiyesi altında toplanması ve devletin vergileme gücüne karşı bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması hukuk devleti açısından önemlidir. Bu çalışmada anayasal iktisat açısından hukuki güvenlik ilkesinin önemi açıklandıktan sonra Türk vergi sisteminin hukuki güvenlik ilkesi yönünden bir analizi ve değerlendirmesi yapılmaktadır

CONSTITUTIONAL ECONOMICS AND THE PRINCIPLE OF LEGALSECURITY

According to the principle of legal security, the law should be foreseeable and accessable to all. Individuals should be able to foresee legal consequences of their behaviour and actions. This general principle of law is also important for taxation. A good tax system should be based on such principles as certainity, stability, regularity, predictability, non-retroactivity etc.This paper aims to analyze and evaluate the Turkish tax system in accordance with the principle of legal security