Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hikmet Yurdu Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejileri kullanma yeterlikleri1

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin öğretim yöntem, teknik ve stratejileri kullanabilme yeterlikleri konusunda öğretmen görüşlerinin neler olduğunu tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini Malatya il merkezinde 2009-2010 eğitim - öğretim yılı bahar döneminde Resmî ve Özel İlköğretim Okulların da görev yapan 139 Sosyal Bilgiler Öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, evrenin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen ve güvenirliğinin kontrol edildiği anket formu uygulanarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. Bu program aracılığı ile veriler yüzde (%), frekans( f), aritmetik ortalama ( ), standart sapma, t-testi ve ANOVA kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda öğretmenlerin cinsiyete, yaşa, öğrenim durumuna, meslek kıdemine ve okul türüne bağlı olarak görüşlerinde anlamlı fark olduğu gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

This research intends to identify teachers' opinions with regard to competency of Social Sciences teachers in using teaching methods, techniques and strategies. The universe of the research encapsulates 139 Social Sciences teachers from Official and Private Schools in spring term of 2009-2019 in Malatya city center. The exemplification of the research is composed of the whole universe. The data of the research was accumulated by the application of reliably created questionnaires. In the analysis of the date SPSS 17.0 was used. By means of this program, the date are analyzed in terms of percentage (%), frequency (f), arithmetic mean ( ), standard deviation, t-test and ANOVA. As a result of the analysis of the data obtained, a meaningful difference in teachers' opinions was found out depending on their sexuality, ages, level of education, professional seniority, and the schools they work in.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :