Cilt: 65 Sayı : 04
LİDERİN GÜÇ KAYNAKLARI ÜZERİNE KÜLTÜREL BAĞLAMDA BİR ARAŞTIRMA
LİDERİN GÜÇ KAYNAKLARI ÜZERİNE KÜLTÜREL BAĞLAMDA BİR ARAŞTIRMA
Cem Harun MEYDAN,Mustafa POLAT

14 129

Çalışmada, Türk kültürünün toplumsal kültürlenmeye ilişkin vurgularını sonraki nesillere aktarmada kullanılan Türk dilinin, değişmeden yüzyıllar boyunca “olduğu gibi” aktarılmasını sağlayan unsurlarından Türk atasözleri incelenmiş ve liderin kullandığı güce ilişkin kültürel vurgular tespit edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle liderin gücüne vurgu yapan atasözleri; meşru, ödüllendirme, zorlayıcı, uzmanlık ve benzeşim gücü olarak belirtilen liderin güç kaynakları açısından sınıflandırılmıştır. Yapılan içerik analizinin sonucunda, meşru güç ve uzmanlık gücünün ön plana çıktığı, benzeşim ve ödüllendirme gücünün görece geri planda kaldığı, zorlayıcı güce ise çok az değinildiği görülmüştür.Kültür temelli bu bulguların yanında çeşitli kamu kurumlarında; 64 orta kademe yöneticisinin katılımı ile yapılan görgül çalışmada ise meşru, zorlayıcı ve ödüllendirme güç algı düzeylerinin ortalama güç algı değerinin anlamlı olarak üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, her iki çalışmada da liderin güç kaynaklarından meşru gücün öne çıktığına ilişkin ipuçları elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akarsu, Bedia (1998), Dil-Kültür Bağlantısı (İstanbul: İnkılâp Kitabevi).
Cem Harun MEYDAN,Mustafa POLAT