Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu görevlileri ile kamu görevlileri sendikalarının kamu sektöründeki norm kadro çalışmalarına karşı tutumları

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

 

 

Modern insan kaynakları yönetiminin önemli tekniklerinden biri olan norm kadrolama, son yıllarda Türkiye’de de gündeme gelmiş ve kamu sektöründe uygulanmaya başlamıştır. Norm kadro ile ilgili Türkçe literatür incelendiğinde, genellikle norm kadro sürecinin teknik yönlerinin ele alındığı ve/veya norm kadro ile ilgili mevzuatın ve uygulama örneklerinin değerlendirildiği görülmektedir. Türkçe literatürde, taranabildiği kadarıyla, kamu görevlileri ile kamu görevlileri sendikalarının norm kadrolama sürecindeki rolleri ile norm kadrolama karşısındaki tutumları ne teorik ne de ampirik bir incelemeye tabi tutulmuştur. Bu çalışmada, norm kadro tekniği karşısında farklı statülerdeki kamu görevlilerinin tutumları (düşünceleri, kanaatleri, beklentileri, endişeleri vb.) ile kamu görevlileri sendikalarının tutumları ele alınmıştır. Farklı nitelikteki iki kamu kuruluşunda yürütülen norm kadro çalışmalarında farklı statülerdeki kamu görevlileri ile yapılan görüşmeler sırasındaki gözlemler ile bu kamu görevlilerini temsil eden önemli işçi ve kamu görevlileri sendikalarının resmî yayınları ve bu sendikaların yöneticileri ile yapılan görüşmeler ışığında, kamu görevlileri ve sendikaların kamu sektöründeki norm kadro çalışmalarına karşı tutumları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda, bu tür yönetsel teknikleri adeta sihirli birer değnek gibi görmek yerine ilgili tarafların oydaşmasına dayanan daha bütünleştirici bir yeniden düzenleme çabasına girişmenin çok daha faydalı bir yaklaşım olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu noktadan hareketle, Türk kamu yönetiminde kamu görevlilerinin norm kadro konusundaki olumsuz kanaatlerini ve geçerli endişelerini dikkate alan; çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında son yıllarda uygulanan norm kadro çalışmalarında ortaya çıkan sıkıntıları göz ardı etmeyen; ve kamu görevlileri sendikalarının argümanlarını değerlendiren bir yaklaşım benimsenmelidir. Böyle bir yaklaşımla gerçekleştirilecek olan norm kadro çalışmaları, kamu yönetiminin belirli alanlarında gereksiz kadro ve personel yığılmalarının önlenmesi, gerek duyulan alanlara kadro ve personel takviyesi yapılması, kişisel ve siyasal kayırmaya dayalı atamaların engellenmesi ve bu suretle liyakat ilkesinin hayata geçirilmesinde önemli bir araç haline gelecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

 

As one of the important techniques of modern human resources management, the determination of standard positions has recently been on the agenda in Turkey as well and it has been started to use in the public sector. If the Turkish literature on the determination of standard positions is examined, it can be generally seen that the technical aspects of process of determining standard positions are treated and/or positive law and practices related to the determination of standard positions are evaluated. As far as it is searched, neither theoretically nor empirically the role of public servants and public service unions in the process of determining standard positions and their attitudes toward the work of determining standard positions have been examined in the Turkish literature. In this paper, the attitudes (thoughts, opinions, expectations, worries, etc.) of public servants in different status and the public service unions toward the technique of determining standard positions have been treated. In the light of observations made in the course of the interviews done with public servants in different status during works of determining standard positions in two different kind public organisations, the official publications of prominent confederations of labour and public service unions, and interviews made with the official administrators of such unions, the attitudes of public servants and their unions toward the work of determining standard positions in the public sector have been evaluated. As a result of this evaluation, it can be concluded that it is more beneficial to initiate an integrative reorganisation effort based on the consensus of related parties instead of regarding such managerial techniques as a magic stick. Therefore, it should be adopted an approach in the Turkish public administration taking the negative opinions and true worries of public servants, not disregarding difficulties emerged during the recent works of determining standard positions in various public organisations, and considering the arguments of public service unions. The works of determining standard positions with such an approach is going to be a significant tool for preventing unnecessary position and personnel accumulation in certain areas of public administration, reinforcing necessary areas with positions and personnel, preventing appointment based on nepotism, cronyism and political considerations, and t

hus, for putting merit principle into practice.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :