Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksekokulu akademik personellerinin tükenmişliği ve iş tatmini üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi MYO1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemiz ekonomisi hızla gelismektedir. Bu gelisim sırasında istihdam edilmek üzere nitelikli teknik ve mesleki eleman ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır. Teknik ve mesleki eleman yetistirme açısından Meslek Yüksekokulları çok önemli bir konumdadır. Ancak son yıllara kadar MYO’lara verilmesi gereken önem üniversiteler tarafından gösterilememistir. Bu nedenle MYO akademik personeline zaman zaman asırı bir yük binmekte bu durum akademik personelin yıpranmasına ve is tatmin düzeylerinin azalmasına neden olmaktadır. Đs tatminsizliği yasayan ve tükenmislik düzeyi artan akademik personelin eğitim-öğretim hizmetini yerine getirirken göstereceği performans çok düsük seviyelerde kalabilmekte bu da nitelikli teknik ve mesleki eleman yetistirme konusunda aksamalara yol açmaktadır. Bu noktadan hareketle çalısmada, MYO’lardaki akademik personelin mevcut tükenmislik ve is tatmin düzeylerinin, bunları etkileyen faktörlerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalısmada MYO’larda çalısan akademik personelin is tatmini ve tükenmislik düzeyleri incelenmeye çalısılmıstır. Veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmistir. Anket üç kısımdan olusmaktadır; ilk kısımda demografik özelliklerle ilgili bilgiler toplanmaya çalısılmıstır, ikinci kısımda tükenmisliğin ölçülmesi amacıyla Maslach Tükenmislik Envanteri kullanılmıs, üçüncü kısımda ise is tatmininin ölçülmesi amacıyla Minnesota Đs Tatmini Ölçeği kullanılmıstır. Arastırmanın örneklemi Doğu Karadeniz’de bulunan MYO’larda görev yapan akademik personelden olusturulmustur. Verilerin analiz edilmesinde, farklı özellikler bakımından gruplandırılan akademik personelin is tatmini ve tükenmislik düzeyleri arasındaki farkları varyans analizi kullanılarak incelenmistir. Ayrıca is tatmininin tükenmislik boyutları üzerindeki etkisini belirlemek için de regresyon analizi kullanılmıstır. Arastırma sonuçları daha kaliteli teknik ve mesleki eleman yetistirmek amacıyla MYO akademik personelinin tükenmisliğini ve is tatminini etkileyen faktörlerin ortaya konulmasına ve sonuçta akademik personelin verim ve kalitesini artırabilecek stratejilerin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Özet İngilizce :

The economy of our country is improving fastly. Our economy needs many qualified intermediate members in this time. The vocational schools are very important to train qualified intermediate members but many Universities ignore vocational schools. For this reason, sometimes the academic staff works much more and then it affects them negatively.
The academic staff who has high burnout degree and low job satisfaction degree can’t teach in a high qualified way. For this reason, the vocational school can’t train qualified intermediate members.
In this respect, we examined job satisfaction, burnout and the factors which affected on academic staff of the vocational school in this research, and also we examined the factors which affected the academic staff negatively, and tried to find a solution for this issue.
In this study, burnout and job satisfaction of academicians who are working in vocational schools of higher education were tried to be examined. Data were collected by using questionnaire method. The questionnaire form is designed by three parts. The first part was comprised of demographical questions. In the second part, we used Maslach’s Burnout Inventory to measure burnout degree. As for the last part of the questionnaire, Minnesota Satisfaction questionnaire is being used to measure job satisfaction levels of the sample. Data were obtained from academics who are working in vocational schools of higher education which are in East Blacksea Region of Turkey. The One Way Anova analysis was conducted on the data to analyze burnout and job satisfaction differences between groups of academicians. A regression analysis also conducted to exemine effect of job satisfaction on burnout.
The results of the research facilitate to determine factors which affected academic staff’s burnout or job satisfaction degree, and to train more qualified intermediate members.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :