Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Global Media Journal Turkish Edition

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Destinasyon tatmininin belirleyicileri: kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti’ni ziyaret eden yabancı turistlerin algılamaları

Yazar kurumları :
Director of Khaled Al-Faisal Tourism Research Center Al-Faisal University Prince Sultan College for Tourism and Business (PSCJ) Department of Tourism & Hospitality1, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm literatürünün incelenmesi sonucunda seyahat eden kişilerin bir turizm destinasyonundan duydukları memnuniyetin tatil sonrası davranışlarını belirleyen önemli bir etmen olduğu ve bu duydukları memnuniyet algılarını etkileyen çeşitli faktörlerin olduğu anlaşılmıştır. Çevre ve güvenlik, ikamet ve restoran tesisleri, alışveriş ve turizm mekanları, ulaşım tesisleri ve yerel mutfağın turizm destinasyon memnuniyetini etkileyen bazı etmenler olduğu çeşitli araştırmacılar tarafından tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı bahsi geçen değişkenlerin seyahat eden kişilerin turizm destinasyonundan duydukları memnuniyet üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Çalışma kapsamında, Qu ve Li (1997) tarafından geliştirilen ve Rittichainuwat, Qu ve Mongknonvanit (2002) tarafından modifiye edilen ölçek kullanılarak, seyahat eden kişilerden soru formlarını kendilerinin doldurarak katılmaları istenmiştir. 251 kişilik bir turist örnekleminden veriler uygunluk örneklemesi yöntemi ile Ercan Havalimanı gidiş salonunda toplanmıştır. Tasarlanan araştırma modelinin çoklu regresyon analizi, SPSS 13.0 yazılım programı kullanılarak yapılmıştır. Regresyon analizi sonuçları ışığında; çevre ve güvenlik, ikamet ve restoran tesisleri, alışveriş ve turizm mekanları, ulaşım tesisleri ve yerel mutfağın turizm mahalli memnuniyetini belirgin şekilde pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Elde edilen bulgular aynı zamanda yemek boyutunun da turizm destinasyon memnuniyeti üzerinde belirgin pozitif etkiler bıraktığını göstermiştir. Ayrıca çalışma kapsamında sınırlılıklar ve gelecekte yapılacak araştırmalarda dikkat edilmesi gereken noktalar da sunulmuştur.

Özet İngilizce :

A review of the tourism literature revealed that the travelers' satisfaction from a tourist destination is an important determinant of their post-holiday behaviors. There are various factors affecting the travelers' perceptions of destination satisfaction. Factors like environment and safety, lodging and restaurant facilities, shopping and tourist attractions, transportation facilities and local cuisine are some determinants of destination satisfaction, is studied by many scholars. The purpose of this study is to investigate the effects of these variables on travelers' perceptions on destination satisfaction. By using the scale developed by Qu and Li (1997), modified and applied by Rittichainuwat, Qu and Mongknonvanit (2002), travelers requested to participate in the present study by filling out the questionnaire in a self-administrative manner. A sample of 251 tourists was collected, through convenience sampling, at the Ercan Airport departure hall. The research model has been designed and multiple regression analysis in SPSS 13.0 has been used for the measurement of the hypothesized relationships. In light of regression analysis results; environment and safety, lodging and restaurant facilities, shopping and tourist attractions and transportation facilities exerted significant positive effects on destination satisfaction. Findings also show that food dimension is found to have an insignificant effect on destination satisfaction. Implications for managers, limitations, and implications for future research were presented in the current study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :