TÜRK MİLLİ BADMİNTON TAKIMININ ANTROPOMETRİK, VÜCUT KOMPOZİSYONU VE BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Bu çalışmanın amacı ; 19 yaş ve altı Turk Milli Badminton Takımı Oyuncularının antropometrik, vücut kompozisyonu ve bazı performans özelliklerinin tespit edilmesi ve ilgili literatür ile karşılaştırılmasıdır.Çalışmaya 1997 Balkan 19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası öncesi, milli takım kampında bulunan toplam 14 (6 bayan, 8 erkek) sporcu gönüllü olarak katıldılar. Deneklerin somatotip, vücut kompozisyonu ve bazı performans özellikleri {vertikal sıçrama, aerobik ve anaerobik güç, pençe kuvveti, görsel ve işitsel reaksiyon zamanı ve esneklik ) alan ve laboratuvar testleri ile tespit edildi.Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve en büyük ve en küçük değerler kullanıldı. Elde edilen bulgulara göre Badminton genç milli takımını oluşturan bayan ve erkek sporcuların aerobik güç bakımından zayıf olmalarına karşın, diğer parametreler açısından ilgili literatür ile benzerlik içerisinde olduğu belirlend

ANTHROPOMETRIC, BODY COMPOSİTİON AND SOME PERFORMANCE VARIABLES OF TURKISH NATIONAL BADMINTON PLAYERS.

Tne purpose of this study is to investigate anthropometric, body composition and some performance characteristics of U 19 Turkish national badminton players and to compare them with related literature. 14 National badminton players ( 6 female, 8 male) were voluntarily participated into this study during training camp which was held just before 1997 Balkan Badminton Championships. Antropometric, body composition and some performance characteristics (anaerobic and aerobic power, grip strength, audio and visual reaction time and flexibility) of subjects were measured byusing field and laboratory tests. Statistical analysis were done by using mean, standart deviation and range. According to data were gathered although aerobic power of sübjektif were less, other parameters were found in similarities with related literature.

Kaynakça

Baron, R et a l : Catecholamine Excretion and Heart Rate as Factors of Psychophysical Stressin Table Tennis, IntJ Sports Med., 13 :7, 1992, 501- 505.

Hoy, K. et al : Badminton Injuries - a prospective Epidemiological and Socioeconomic Study, Br J Sports Med., 28 : 4, 1994, 276- 279.

Fox, E„ Bowers, R., Foss. M. : The Physiological Basis for Exercise and Sports, 5 Ed., Brown and Bencmark, Dubuque, 1993.

Tamer , K. : Sporda Fiziksel - Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Türkerler Kitabevi, Ankara, 1995.

Ramsbottom, R., Brewer J., Williams, C. : A progressive Shuttle Run Test to Estimate Maximal OxygenUptake, Br J Sports Med, 22,4. 1988, 141- 144.